Vitajte na našej stránke!

 

Stránkové dni počas letných prázdnin:

streda: 8.00 - 12.00 hod.

 

V rámci programu Erasmus+ pre oblasť vzdelávania a odbornej prípravy, Kľúčová akcia 1 – Vzdelávacia mobilita jednotlivcov bol našej škole schválený grant na školský rok 2016/2017 na realizáciu projektu

„Rozvíjanie odborných kompetencií žiakov SPŠD na stáži v ČR“.

viac o projekte tu

 

Žiaci, ktorí úspešne absolvovali 1. kolo prijímacích pohovorov na inej škole (ale boli neprijatí pre nedostatok miesta alebo sa rozhodli na danú strednú školu nezapísať) sa môžu prísť zapísať na štúdium na našej škole iba so zápisným lístkom.

                      

 

Naša škola sa v "Rebríčku najlepších TOP-SOŠ " umiestnila na 6. mieste v rámci celého bratislavského kraja.
Rebríček bol zostavený podľa výsledkov celoslovenského reprezentatívneho prieskumu medzi zamestnávateľmi a kvalitatívneho prieskumu medzi rodičmi. Uvedenú analýzu spracovala Agentúra pre marketingový výskum  trhu, reklamy a médií, koordinátorom projektu bol Štátny inštitút odborného vzdelávania.

 

Žiaci, prihláste sa na vzdelávací program zameraný na získanie podnikateľských a líderských zručností - http://www.hayek.sk/ebl/

 

Ďakujeme za 2 % dane.

 

V šk. roku 2017/2018 otvárame nový študijný odbor 3739 M  elektrotechnika v doprave a telekomunikáciách.

 

Absolvent získa všeobecný prehľad o celej oblasti dopravných, elektrotechnických elektronických a telekomunikačných služieb so základnými predpokladmi pre výkon podnikateľských aktivít. 

 

Stredná priemyselná škola dopravná je stredná odborná škola, ktorá poskytuje žiakom úplné stredné odborné vzdelanie s maturitou v štvorročnom dennom štúdiu.

Na našej škole máme tieto  študijné odbory:

Špecializuje sa na oblasti dopravných študijných odborov so zameraním na cestnú dopravu. Okrem teoretického vyučovania poskytuje prostredníctvom odborných učební, laboratórií a špecializovaných dielní aj praktické vyučovanie a s tým spojené zručnosti. Škola má vlastnú autoškolu, kde žiaci v rámci vyučovania majú možnosť získať vodičské oprávnenie sk. B a A za zvýhodnené ceny.

Žiaci oboch študijných odborov počas štúdia absolvujú predmety, ktoré obsahujú všetky odborné témy uvedené v prílohe I. Nariadenia  Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1071/2009, ktorým sa ustanovujú spoločné pravidlá týkajúce sa podmienok, ktoré je potrebné dodržiavať pri výkone povolania prevádzkovateľa cestnej dopravy. Obsahové zameranie absolvovaného stredoškolského vzdelania na našej škole je zhodné s predmetmi skúšky, ktorou sa preukazuje odborná spôsobilosť vedúceho dopravy a prevádzkovateľa cestnej dopravy v zmysle zákona NR SR 56/2012 Z. z. o cestnej doprave.

V roku 2006 škola získala podporu Európskeho sociálneho fondu na realizáciu projektu vytvorenia aktivizačných učebných textov. Jeho cieľom je hlavne zvýšiť kvalitu vzdelávania a zvýšiť úroveň zručností a kvalifikácie absolventov vstupujúcich na trh práce. Viac informácií nájdete na stránke www.spsdkvacalova.sk

 

Súťaž s firmou ESET

S firmou ESET, tvorcom antivírusových a bezpečnostných riešení sme vytvorili krátky dotazník. Ak ho vyplníte, môžete vyhrať nový telefón Huawei Honor 6+.

 

 

 

Na našej škole realizujeme vyučovanie podľa Školských vzdelávacích programov (ŠkVP):

Oba ŠkVP sú k dispozícii na nahliadnutie na sekretariáte SPŠD, Kvačalova 20, Bratislava.

 

Správa o výsledkoch a podmienkach výchovno–vzdelávacej činnosti za školský rok 2014/2015

 

esf logo

Škola realizuje projekt spolufinancovaný Európskou úniou