Vitajte na našej stránke!

 

Nástup žiakov I. ročníka je 2. septembra 2014

o 8.00 hod.

Nástup žiakov II., III. a IV. ročníka je

2. septembra 2014 o 9.00 hod.

 

Posledné voľné miesta v oboch študijných odboroch pre zápis do I. ročníka!

 

Ďakujeme za 2 % dane.

 

                   

 

Stredná priemyselná škola dopravná je stredná odborná škola, ktorá poskytuje žiakom úplné stredné odborné vzdelanie s maturitou v štvorročnom dennom štúdiu.

v I. a II. ročníku máme študijné odbory:

v III. a IV. ročníku máme študijné odbory:

  • 3760 6 prevádzka a ekonomika dopravy
  • 3765 6 technika a prevádzka dopravy

Špecializuje sa na oblasti dopravných študijných odborov so zameraním na cestnú dopravu. Okrem teoretického vyučovania poskytuje prostredníctvom odborných učební, laboratórií a špecializovaných dielní aj praktické vyučovanie a s tým spojené zručnosti. Škola má vlastnú autoškolu, kde žiaci v rámci vyučovania majú možnosť získať vodičské oprávnenie sk. B a C za zvýhodnené ceny.

Oba študijné odbory umožňujú absolventovi splniť po obsahovej stránke podmienky zákona NRSR č. 168/96 Z.z. o cestnej doprave, podľa §3, odst. 3 pre odbornú spôsobilosť pre podnikanie v cestnej doprave.

V roku 2006 škola získala podporu Európskeho sociálneho fondu na realizáciu projektu vytvorenia aktivizačných učebných textov. Jeho cieľom je hlavne zvýšiť kvalitu vzdelávania a zvýšiť úroveň zručností a kvalifikácie absolventov vstupujúcich na trh práce. Viac informácií nájdete na stránke www.spsdkvacalova.sk

 

Na našej škole realizujeme vyučovanie podľa Školských vzdelávacích programov (ŠkVP):

Oba ŠkVP sú k dispozícii na nahliadnutie na sekretariáte SPŠD, Kvačalova 20, Bratislava.

 

Správa o výsledkoch a podmienkach výchovno–vzdelávacej činnosti za školský rok 2012/2013

 

esf logo

Škola realizuje projekt spolufinancovaný Európskou úniou