Vitajte na našej stránke!

 

Ak ste nestihli Deň otvorených dverí, dohodnite si individuálnu prehliadku školy na tel. č. 02/55 96 86 92

 

Ďakujeme za 2 % dane.

 

V šk. roku 2017/2018 otvárame nový študijný odbor 3739 M  elektrotechnika v doprave a telekomunikáciách.

 

Absolvent získa všeobecný prehľad o celej oblasti dopravných, elektrotechnických elektronických a telekomunikačných služieb so základnými predpokladmi pre výkon podnikateľských aktivít. 

 

Stredná priemyselná škola dopravná je stredná odborná škola, ktorá poskytuje žiakom úplné stredné odborné vzdelanie s maturitou v štvorročnom dennom štúdiu.

Na našej škole máme tieto  študijné odbory:

Špecializuje sa na oblasti dopravných študijných odborov so zameraním na cestnú dopravu. Okrem teoretického vyučovania poskytuje prostredníctvom odborných učební, laboratórií a špecializovaných dielní aj praktické vyučovanie a s tým spojené zručnosti. Škola má vlastnú autoškolu, kde žiaci v rámci vyučovania majú možnosť získať vodičské oprávnenie sk. B a A za zvýhodnené ceny.

Žiaci oboch študijných odborov počas štúdia absolvujú predmety, ktoré obsahujú všetky odborné témy uvedené v prílohe I. Nariadenia  Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1071/2009, ktorým sa ustanovujú spoločné pravidlá týkajúce sa podmienok, ktoré je potrebné dodržiavať pri výkone povolania prevádzkovateľa cestnej dopravy. Obsahové zameranie absolvovaného stredoškolského vzdelania na našej škole je zhodné s predmetmi skúšky, ktorou sa preukazuje odborná spôsobilosť vedúceho dopravy a prevádzkovateľa cestnej dopravy v zmysle zákona NR SR 56/2012 Z. z. o cestnej doprave.

V roku 2006 škola získala podporu Európskeho sociálneho fondu na realizáciu projektu vytvorenia aktivizačných učebných textov. Jeho cieľom je hlavne zvýšiť kvalitu vzdelávania a zvýšiť úroveň zručností a kvalifikácie absolventov vstupujúcich na trh práce. Viac informácií nájdete na stránke www.spsdkvacalova.sk

 

Súťaž s firmou ESET

S firmou ESET, tvorcom antivírusových a bezpečnostných riešení sme vytvorili krátky dotazník. Ak ho vyplníte, môžete vyhrať nový telefón Huawei Honor 6+.

 

 

 

Na našej škole realizujeme vyučovanie podľa Školských vzdelávacích programov (ŠkVP):

Oba ŠkVP sú k dispozícii na nahliadnutie na sekretariáte SPŠD, Kvačalova 20, Bratislava.

 

Správa o výsledkoch a podmienkach výchovno–vzdelávacej činnosti za školský rok 2014/2015

 

esf logo

Škola realizuje projekt spolufinancovaný Európskou úniou