Vitajte na našej stránke!

 

Deň otvorených dverí  - 18. februára 2016

od 10.00 do 17.00 hod.

 

Ďakujeme za 2 % dane.

 

Stredná priemyselná škola dopravná je stredná odborná škola, ktorá poskytuje žiakom úplné stredné odborné vzdelanie s maturitou v štvorročnom dennom štúdiu.

Na našej škole máme tieto  študijné odbory:

Špecializuje sa na oblasti dopravných študijných odborov so zameraním na cestnú dopravu. Okrem teoretického vyučovania poskytuje prostredníctvom odborných učební, laboratórií a špecializovaných dielní aj praktické vyučovanie a s tým spojené zručnosti. Škola má vlastnú autoškolu, kde žiaci v rámci vyučovania majú možnosť získať vodičské oprávnenie sk. B a A za zvýhodnené ceny.

Žiaci oboch študijných odborov počas štúdia absolvujú predmety, ktoré obsahujú všetky odborné témy uvedené v prílohe I. Nariadenia  Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1071/2009, ktorým sa ustanovujú spoločné pravidlá týkajúce sa podmienok, ktoré je potrebné dodržiavať pri výkone povolania prevádzkovateľa cestnej dopravy. Obsahové zameranie absolvovaného stredoškolského vzdelania na našej škole je zhodné s predmetmi skúšky, ktorou sa preukazuje odborná spôsobilosť vedúceho dopravy a prevádzkovateľa cestnej dopravy v zmysle zákona NR SR 56/2012 Z. z. o cestnej doprave.

V roku 2006 škola získala podporu Európskeho sociálneho fondu na realizáciu projektu vytvorenia aktivizačných učebných textov. Jeho cieľom je hlavne zvýšiť kvalitu vzdelávania a zvýšiť úroveň zručností a kvalifikácie absolventov vstupujúcich na trh práce. Viac informácií nájdete na stránke www.spsdkvacalova.sk

 

 

Na našej škole realizujeme vyučovanie podľa Školských vzdelávacích programov (ŠkVP):

Oba ŠkVP sú k dispozícii na nahliadnutie na sekretariáte SPŠD, Kvačalova 20, Bratislava.

 

Správa o výsledkoch a podmienkach výchovno–vzdelávacej činnosti za školský rok 2014/2015

 

esf logo

Škola realizuje projekt spolufinancovaný Európskou úniou