Vitajte na našej stránke!

 

Záujemcov o štúdium na našej škole pozývame na bezplatnú prípravu na prijímacie skúšky zo slovenského jazyka a matematiky v dňoch 19. marca a 23. apríla 2018 od 14.00 h v budove našej školy

 

 

 

           

 

 

 

V rámci programu Erasmus+ pre oblasť vzdelávania a odbornej prípravy, Kľúčová akcia 1 – Vzdelávacia mobilita jednotlivcov bol našej škole schválený grant už na druhý školský rok – 2017/2018 tentokrát na realizáciu projektu pod názvom

„Získanie profesijných kompetencií žiakov SPŠD na stáži v ČR“.

V rámci projektu sa opäť 10 vybraných žiakov III. ročníka z oboch študijných odborov zúčastní dvojtýždennej stáže v dopravných a logistických firmách v ČR.

viac o projekte tu

 

Našej škole bol na školský rok 2017/2018 schválený projekt v rámci programu Erasmus+ Školské partnerstvá – pod názvom

„Healthy lifestyle and unhealthy eating habits in teenagers“

Na projekte budeme pracovať so školami v Poľsku, Litve, Portugalsku a Taliansku dva školské roky. V rámci projektu budeme realizovať rôzne školské aktivity zamerané na zdôrazňovanie zdravého životného štýlu, zdravých stravovacích návykov, škodlivosti drog a fajčenia, potrebu pohybu. Vybrané skupiny žiakov sa spolu s učiteľmi zúčastnia medzinárodných stretnutí, na ktorých budú prezentovať zadané témy pred svojimi zahraničnými kamarátmi a učiteľmi. Zúčastnia sa tiež pripraveného programu a sprievodných aktivít. Spoločným komunikačným jazykom bude angličtina.

viac o projekte tu

 

 

 

 

V rámci programu Erasmus+ pre oblasť vzdelávania a odbornej prípravy, Kľúčová akcia 1 – Vzdelávacia mobilita jednotlivcov bol našej škole schválený grant na školský rok 2016/2017 na realizáciu projektu

„Rozvíjanie odborných kompetencií žiakov SPŠD na stáži v ČR“.

viac o projekte tu

 

                      

Naša škola sa v "Rebríčku najlepších TOP-SOŠ " umiestnila na 6. mieste v rámci celého bratislavského kraja.
Rebríček bol zostavený podľa výsledkov celoslovenského reprezentatívneho prieskumu medzi zamestnávateľmi a kvalitatívneho prieskumu medzi rodičmi. Uvedenú analýzu spracovala Agentúra pre marketingový výskum  trhu, reklamy a médií, koordinátorom projektu bol Štátny inštitút odborného vzdelávania.

 

Ďakujeme za 2 % dane.

 

V šk. roku 2017/2018 otvárame nový študijný odbor 3739 M  elektrotechnika v doprave a telekomunikáciách.

 

Absolvent získa všeobecný prehľad o celej oblasti dopravných, elektrotechnických elektronických a telekomunikačných služieb so základnými predpokladmi pre výkon podnikateľských aktivít. 

 

Stredná priemyselná škola dopravná je stredná odborná škola, ktorá poskytuje žiakom úplné stredné odborné vzdelanie s maturitou v štvorročnom dennom štúdiu.

Na našej škole máme tieto  študijné odbory:

Špecializuje sa na oblasti dopravných študijných odborov so zameraním na cestnú dopravu. Okrem teoretického vyučovania poskytuje prostredníctvom odborných učební, laboratórií a špecializovaných dielní aj praktické vyučovanie a s tým spojené zručnosti. Škola má vlastnú autoškolu, kde žiaci v rámci vyučovania majú možnosť získať vodičské oprávnenie sk. B a A za zvýhodnené ceny.

Žiaci oboch študijných odborov počas štúdia absolvujú predmety, ktoré obsahujú všetky odborné témy uvedené v prílohe I. Nariadenia  Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1071/2009, ktorým sa ustanovujú spoločné pravidlá týkajúce sa podmienok, ktoré je potrebné dodržiavať pri výkone povolania prevádzkovateľa cestnej dopravy. Obsahové zameranie absolvovaného stredoškolského vzdelania na našej škole je zhodné s predmetmi skúšky, ktorou sa preukazuje odborná spôsobilosť vedúceho dopravy a prevádzkovateľa cestnej dopravy v zmysle zákona NR SR 56/2012 Z. z. o cestnej doprave.

V roku 2006 škola získala podporu Európskeho sociálneho fondu na realizáciu projektu vytvorenia aktivizačných učebných textov. Jeho cieľom je hlavne zvýšiť kvalitu vzdelávania a zvýšiť úroveň zručností a kvalifikácie absolventov vstupujúcich na trh práce. Viac informácií nájdete na stránke www.spsdkvacalova.sk

 

 

Na našej škole realizujeme vyučovanie podľa Školských vzdelávacích programov (ŠkVP):

ŠkVP sú k dispozícii na nahliadnutie na sekretariáte SPŠD, Kvačalova 20, Bratislava.

 

Správa o výsledkoch a podmienkach výchovno–vzdelávacej činnosti za školský rok 2016/2017

 

esf logo

Škola realizuje projekt spolufinancovaný Európskou úniou