3. Ing. Milan Strna: Na začiatku bola Fajnorka

 

            Budova Strednej priemyselnej školy na Fajnorovom námestí je jedna z najstarších školských budov v Bratislave. Bola postavená roku v 1904 a už 94 rokov slúži odbornému školstvu.

            Na mieste, kde dodnes stojí, vlievalo sa Novozámocké rameno do hlavného toku Dunaja (tieklo od Mlynských nív cez Továrenskú ulicu a Šafárikovo námestie). Rameno v 19. stor. zasypali a priestor najprv slúžil skladom a šiatrom cirkusov, až nakoniec zregulovali hlavný tok Dunaja a na jeho nábreží vyrástla budova, ktorá svojím vzhľadom ozdobuje bratislavskú promenádu.

            Budovu školy i jej okolie som dôverne poznal, vyrástol som v školníckom byte a  v jej pivniciach som si konštruoval prvé pretekárske motocykle. Navyše som absolventom Strednej priemyselnej školy strojníckej a spolu s mojimi spolužiakmi som bol roku 1954 prvým absolventom  odboru prevádzka a ekonomika automobilovej dopravy.

            Záujem o štúdium na technickej odbornej škole so zameraním na strojárenstvo rástol s budovaním priemyslu v celom západoslovenskom regióne. V sedemdesiatych rokov začala mať škola vážne priestorové a materiálne ťažkosti. Nemohli sa budovať ďalšie odborné učebne, pretože priestor zaberali kmeňové triedy denných, večerných a diaľkových  študentov. V tom čase učilo žiakov 120 učiteľov  na dvoch miestach : až 13 tried muselo byť v náhradných priestoroch na Palisádach.

             Rozhodnutím Rady NVB zo dňa 13. júna 1972 č. 165/72 sa pedagogický kolektív Strednej priemyselnej školy strojníckej na Fajnorovom nábreží rozdelil na dve časti a jedna z nich vytvorila základ novej školy - Strednej priemyselnej školy   na Kvačalovej ulici č. 20. V roku 1976 odbor školstva NVB rozdelil aj formy štúdia popri zamestnaní a SPŠ, Kvačalova 20 začala organizovať diaľkové štúdium. Na Fajnorovom nábreží zostal odbor strojárenstvo a naša škola získala dopravný odbor a niekoľko tried odboru strojárenstvo.

            Každé úradné rozhodnutie je strohé a nehľadí na názor tých, koho sa to týka. Napriek prekvapeniu niektorých kolegov, že práve ich dislokačná komisia nútila prejsť do novej nezariadenej budovy, opustiť vybudované kabinety a odborné učebne, ani jeden z nich neoľutoval toto rozhodnutie.

 ( Počas mnohých rokov boli aj niekoľkonásobné prechody zo školy na školu, napr. Ing. Hlaváč zostal na Fajnorke a teraz je u nás alebo Ing. Meszárošová bola u nás a neskôr bola na Fajnorovom nábreží, Ing. Rakús bol na Fajnorke a teraz je u nás.)

            Priateľské a odborné kontakty s touto školou sme nikdy nestratili, aj keď nás mnohí  niekedy posudzovali ako konkurentov, boli sme predovšetkým partnerské, spriatelené školy.  Nevymieňali sme si len učiteľov, ale aj mnohí žiaci, ktorí potrebovali  „ zmeniť vzduch“, prechádzali zo školy na školu.

            S vďakou spomínam na prvých učiteľov , ktorí  museli v priebehu niekoľkých mesiacov  zariadiť školu tak, aby sa mohlo pokračovať na tej istej alebo podobnej materiálnej úrovni ako na Fajnorovom nábreží. Situáciu skomplikovalo to, že v júni nebol vymenovaný riaditeľ novovznikajúcej školy a až 1.8.1972 som bol úradne poverený dočasným vedením a zriaďovaním novej školy ( menovací dekrét som dostal v decembri 1972).

             Stredná priemyselná škola  strojnícka na Fajnorovom nábreží dostala nové vedenie a dvaja zástupcovia - Ing. Ján Baláška a prof. Jozef Štrbák - sa stali zástupcami riaditeľa.

            Začali preteky s časom, sám osobne som šoféroval na nákladnom aute , zvážal som stoličky, triedne knihy, neskôr  mi veľmi pomohol otec a učitelia z dielní na Fajnorovom nábreží. Dokonca sme získali aj rozhlas, aby sa  prvý školský rok mohol začať tak, ako sa patrí - aj rozhlasovým  prejavom.

            Vďaka obetovanej dovolenke Ing. M. Huttu, Ing. P. Gajdoša a Dr. I. Mojžiša a hlavne mojich zástupcov Ing. J. Balášku a J Štrbáka sme školský rok stihli aj s rozpracovaním organizačných pokynov.

            Spočiatku (až do roku 1975) sme mali iba jednu budovu a až neskôr nám pridelili aj budovu Kvačalova 18. Učitelia odborných , humanitných a telovýchovných predmetov stihli popri práci dobudovať učebne, zbierky, telocvičňu za rekordne krátky čas. Iba jeden rok nám trvalo, kým sme si špičkovo zariadili laboratóriá. Najväčšie problémy boli s dielenským vyučovaním, ešte roku 1979 museli žiaci  absolvovať cestu Kvačalova - Fajnorovo nábrežie. O tri roky sa už črtali aj dielne, ale bolo treba prerobiť budovu školy na účelovú budovu, v ktorej budú pracovať stroje.

            Za niekoľko rokov sme  vďaka nadšeniu  a hodín práce nadčas  vybavili odborné učebne pre automobily, učebňu pre automatizáciu, jazykovú učebňu, učebňu Magnocor- maďarský typ triedy s učiacimi a skúšobnými strojmi - a učebňu brannej výchovy.

            Kolegovia a naši absolventi si pamätajú,  v akom dezolátnom stave boli okná, radiátory. Kotolňa bola takmer životu nebezpečným miestom, neboli  urobené rozvody elektrickej energie, zlyhávali poistky. Na generálnu opravu nebol čas ani peniaze, všetky práce sa robili počas prevádzky školy.  V osemdesiatych rokoch sa škola často podobala viac stavenisku než škole, ale vyučovací proces nebol prerušený.

 

            Žiakov často „potešilo“ olovené potrubie na paru v stenách tried. Veľmi často uprostred vyučovacej hodiny  alebo v noci v stene prasklo a trieda sa zmenila na saunu - a bolo na chvíľu po učení.

            Jediný priestor, ktorý bol v minulosti krajší , ako je dnes, bol školský dvor a park plný cudzokrajných stromov a krovín. Medzi kríkmi boli tak bohato zastúpené rôzne druhy, že ho študenti gymnázií využívali ako  cieľ odborných exkurzií. Žiaľ, neskôr už nebolo dosť finančných prostriedkov, aby sa staré exempláre nahrádzali novými a park chátral.

            Škola začala vstupovať do povedomia Bratislavy a západoslovenského regiónu prvými  úspechmi žiakov na súťažiach, prvými oceneniami kolegov, napr. na Pedagogických dňoch a v Pedagogickom čítaní (Ing. Freund, Ing. Odnogová).Veľmi sme boli vďační za pomoc rektorátu SVŠT (prof. Pilárik, prof. Tichý, Doc. Krátky, doc. Šebesta a mnohí iní ) a potom zástupcom  podnikov, v ktorých naši žiaci vykonávali prax ( BEZ, BAZ, Montostroj, Figaro, Drutechna, ČSAD, DPMB a ďalší ).

            Pri zrode a zariaďovaní školy pomohli naši nadriadení, napr. z bývalého ministerstva školstva Ing. Vanay, Ing. Dubský, z OŠ NVB Dr. Bobula, Dr. Šiška  G. Jablonická, J.Dimovský .

            Na dobrej profesionálnej a metodickej úrovni boli nielen odborné predmety , ale aj ekonomické a humanitné.  O profesionálnej úrovni našich učiteľov svedčí aj to, že mnohí z nich sú vysokoškolskými pedagógmi, pracujú alebo pracovali  vo vedúcich funkciách metodických inštitúcií, angažujú sa v metodickej oblasti svojho predmetu, sú autormi učebníc a študijných textov.

            Medzi  telocvikármi  boli výrazné športové osobnosti, ktorí získavali so žiakmi významné umiestnenia v súťažiach, ktoré sa pred rokom 1989 organizovali centrálne. Zo starších akcií sa výrazne do našich pamätí zapísala  povinná spartakiáda , v ktorej naši žiaci museli cvičiť najťažšiu skladbu , tzv.  zväzarmovskú. Vyžadovala od chlapcov takú telesnú zdatnosť, že sa museli jej nácviku venovať hodiny a hodiny - boli nakoniec ocenení ( cvičenci i cvičitelia ) ako najlepší v kraji .

            Po čase sme mali školu vybudovanú na takej úrovni, že začali prichádzať zahraničné návštevy, napr. z bývalej NDR, Grécka, Fínska, Holandska.

            Naša škola mala nadviazanú družbu so školou v Szombathely v Maďarsku a v Bruntále v ČR. Hlavne s učiteľmi z Bruntálu kolegovia nadviazali priateľské kontakty a mnohí sa vzájomne vystriedali ako predsedovia maturitných komisií.

            Mnohí naši absolventi sú dnes inžinieri, letci, lodníci, rušňovodiči, riaditelia významných autoprevádzok, úspešní podnikatelia, ekonómovia, pracovníci bánk, ale máme aj lekára, právnikov, troch novinárov, študentov nemčiny a španielčiny, producentov v televízii, pracovníkov divadiel, autora a moderátora humorných  relácií, hudobníkov a úspešných športových reprezentantov našej vlasti - to je naše zrkadlo, v ktorom sa odráža 25 rokov života našej školy.

            Za to, že je v tom  zrkadle  taký obraz, aký je,  úprimne ďakujem každému  učiteľovi, ktorý považoval túto školu za svoju a pre jej žiakov a meno školy neľutoval hodiny práce navyše a odovzdal jej svoj um  a srdce.

             Rovnako ďakujem za pomoc svojim najbližším spolupracovníkom - zástupcom riaditeľa školy a vedúcim dielní.