3739 M elektrotechnika v doprave a telekomunikáciách

Učebný plán odboru

Charakteristika absolventa

 

Študijný odbor 3739  M elektrotechnika v doprave a telekomunikáciách pripravuje absolventov so širokým všeobecnovzdelávacím základom, s odbornými teoretickými vedomosťami i praktickými spôsobilosťami tak, že je schopný vykonávať kvalifikovanú cieľavedomú samostatnú technickú činnosť pri projektovaní, konštrukcii, výrobe, montáži, prevádzke a údržbe elektrotechnických zariadení špeciálne v doprave, poznajúc špecifiká elektrotechnických systémov v týchto odvetviach.

 

Pre kvalifikované vykonávanie uvedených činností získava absolvent štúdiom široký odborný profil s nevyhnutným všeobecným vzdelaním, s dostatočnou adaptabilitou na príbuzné odbory a logické myslenie, tiež schopnosť aplikovať nadobudnuté vedomosti a schopnosti samostatne, ako aj v tíme.

 

Výberom voliteľnej oblasti si žiak po 2. ročníku vytvára predpoklady odbornej orientácie v rámci oblasti so zameraním na údržbu a opravu cestných vozidiel alebo na informačné a sieťové technológie. Odborný predmet elektrotechnická spôsobilosť, ktorý je spoločný pre obe oblasti, je prípravou na skúšku pre získanie elektrotechnickej spôsobilosti podľa § 21, vyhl. MPSVaR č.508/2009 Z. z. na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a bezpečnosti technických zariadení.

 

Žiak sa po skončení štvorročného štúdia sa môže uplatniť ako:

-         prevádzkar výmennej stanice,

-         analytik  v oblasti dopravy,

-         elektrotechnik vo výrobe,

-         operátor výroby elektromobilov,

-         špecialista elektronických zariadení vo vozidle,

-         prevádzkový pracovník v doprave,

-         prevádzkar nabíjacích staníc,

-         diagnostik motorových vozidiel,

-         predajca automobilov,

-         predajca informačnej a telekomunikačnej techniky,

-         servisný technik v doprave,

-         servisný technik informačných a telekomunikačných technológií,

-         prijímací technik,

-         technológ v doprave a v elektrotechnike,

-         navigátor v doprave

-         informatik v oblasti dopravy,

-         programátor v doprave

-         pracovník STK a EK

-         správca sietí, a iné.

 

Po skončení štúdia môže pokračovať v ďalšom štúdiu na vysokej škole.

Pre kvalifikované vykonávanie uvedených činností získa absolvent štúdiom široký odborný profil s nevyhnutným všeobecným vzdelaním a s dostatočnou adaptabilitou na príbuzné odbory. Bude logicky mysliaci, schopný aplikovať nadobudnuté základné vedomosti, zručnosti a návyky pri riešení konkrétnych problémov,  schopný samostatnej práce i práce v tíme. Získa potrebu sústavného samostatného sebavzdelávania s trvalým záujmom o sledovanie vývoja vo svojom odbore štúdiom odbornej literatúry a schopnosť využívať vedecky fundované metódy práce na zodpovedajúcej úrovni a cieľavedome, rozvážne a rozhodne jednať v súlade s právnymi normami spoločnosti a zásadami vlastenectva, humanizmu, etiky a demokracie. Absolvent získa také schopnosti a vedomosti a flexibilitu svojich schopností, ktoré umožňujú uplatniť sa na pracovnom trhu na Slovensku. Absolvent získa schopnosť komunikovať v dvoch cudzích jazykoch, čo mu umožní uchádzať sa o prácu aj v rámci Európskej únie.

Kompetenčný profil absolventa sme vytvorili na základe kompetencií uvedených v ŠVP a analýzy povolania s ohľadom na požiadavky zamestnávateľov. Tým má absolvent študijného odboru garantované získanie aktuálnych vedomostí, zručností a kompetencií v závislosti od potrieb zamestnávateľov.

 

Odborná spôsobilosť V ELEKTROTECHNIKE

V súlade s Metodickým usmernením č. 9/2010-R o overovaní odbornej spôsobilosti žiakov stredných odborných škôl na vykonávanie činnosti na technických zariadeniach elektrických ako elektrotechnik so zapracovanými zmenami podľa Metodického usmernenia č. 8/2014 poskytujeme žiakom študijného odboru 3739 M elektrotechnika v doprave a telekomunikáciách odborné vzdelávanie a prípravu v rozsahu 120 hodín v týchto oblastiach:

a)      všeobecne záväzné právne predpisy a ostatné predpisy na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a bezpečnosti technických zariadení elektrických,

b)      zásady ochrany pred úrazom elektrickým prúdom,

c)      postup pri zabezpečovaní prvej pomoci pri úraze elektrickým prúdom.

Cieľové požiadavky sú zaradené do výkonového štandardu týchto predmetov: elektrotechnika elektronika, elektrotechnické merania, automatizácia, meranie a diagnostika, prax, autoelektronika, elektronika vozidiel a diagnostika cestných vozidiel. V rozpise učiva v jednotlivých učebných osnovách je pri relevantných tematických celkoch uvedená skratka OSE.

Žiak po úspešnom absolvovaní maturitnej skúšky a skúšky z odbornej spôsobilosti podľa § 21 vyhl. č 508/2009 MPSVaR získava aj kvalifikáciu „elektrotechnik“. Získava osvedčenie o overení odbornej spôsobilosti podľa § 21 ods. 2 vyhlášky Ministerstva práce sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 508/2009 Z. z. v rozsahu obmedzenom na výkon činnosti na technických zariadeniach elektrických do 1 000 V, trieda objektu A pre študijný odbor 3739 elektrotechnika v doprave a telekomunikáciách.