3760 M prevádzka a ekonomika dopravy

Učebný plán odboru

Charakteristika odboru

Absolvent študijného odboru prevádzka a ekonomika dopravy je pripravený tak, aby po nástupnej praxi mohol vykonávať technicko - hospodárske funkcie prípadne vysoko kvalifikované robotnícke povolania v oblasti dopravy, prepravy, zasielateľstva a colnej deklarácie. Odbornou praxou a ďalším vzdelávaním si dokáže rozšíriť alebo prehĺbiť kvalifikáciou.

V závislosti od regionálnych podmienok a trhu práce, môže nájsť uplatnenie hlavne v v cestnej, mestskej hromadnej doprave, v zasielateľských firmách a spoločnostiach, v diaľkovej doprave, vnútrozávodnej doprave, v obchodnej sieti, v organizáciách zaoberajúcich sa prepravnou činnosťou v cestnej a kombinovanej doprave, kontrolnou, riadiacou a rôznou komerčnou činnosťou v cestnej doprave, a to ako dispečér, garážmajster, vedúci dopravy, referent dopravy (spracovanie grafikonov a cestovných poriadkov, sledovanie hospodárenia s PHM, pneumatikami, náhradnými dielmi, evidovanie a rozbory dopravnej nehodovosti, v oblasti školení a vzdelávania vodičov, v dopravnej kontrole, pre kalkuláciu prepravného a pre styk s verejnosťou a inými dopravnými organizáciami), pracovník dopravného odboru orgánu štátnej správ, pracovník v ekonomických zložkách podniku, ako i v oblasti zasielateľstva a logistiky..

Hlavným cieľom študijného odboru a odborných zameraní je dosiahnuť vysokú flexibilitu uplatnenia absolventa na trhu práce. Absolvent študijného odboru prevádzka a ekonomika dopravy je zároveň pripravovaný pre vysokoškolské štúdium príbuzných odborov na ekonomických, a dopravných vysokých školách a univerzitách.

Študijný odbor poskytuje úplné stredné technické vzdelanie s dôrazom na oblasť prevádzky a ekonomiky dopravy. Študium trvá 4 roky a ukončuje sa maturitnou skúškou.

Obsahové zameranie absolvovaného vzdelania v študijnom odbore  je zhodné s predmetmi skúšky, ktorou sa preukazuje odborná spôsobilosť vedúceho dopravy a prevádzkovateľa cestnej dopravy v zmysle zákona NR SR 56/2012 Z. z. o cestnej doprave.