Stredná priemyselná škola dopravná, Kvačalova 20, Bratislava

 

Správa o hospodárení OZ Kvačalák za rok 2018

Správa o hospodárení OZ Kvačalák za rok 2017

Správa o hospodárení OZ Kvačalák za rok 2016

Správa o hospodárení OZ Kvačalák za rok 2015

Správa o hospodárení OZ Kvačalák za rok 2014

Správa o hospodárení OZ Kvačalák za rok 2013

Správa o hospodárení OZ Kvačalák za rok 2012

Správa o hospodárení OZ Kvačalák za rok 2011


Stanovy občianskeho združenia

Čl. I

Názov a sídlo združenia

 1. Názov občianskeho združenia: KVAČALÁK
 2. Sídlo združenia: Stredná priemyselná škola dopravná, Kvačalova 20, 821 08 Bratislava

Čl. II

Úvodné ustanovenie

 1. Občianske združenie Kvačalák je v zmysle zákona č. 83/1990 Zb. v znení neskorších predpisov dobrovoľným združením občanov, ktorí za podmienok uvedených v týchto stanovách vykonávajú jej prostredníctvom činnosť.
 2. Kvačalák je samostatnou a nezávislou právnickou osobou vykonávajúcou svoju činnosť podľa stanov a podľa právnych noriem Slovenskej republiky.

Čl. III

Ciele občianskeho združenia

 1. Hlavným cieľom združenia je všestranné úsilie o rozvoj školy - Strednej priemyselnej školy dopravne na Kvačalovej ul. 20 v Bratislave.
 2. V spolupráci s pedagogickými zamestnancami školy, rodičmi, orgánmi štátnej správy a verejnosťou skvalitňovať a prehlbovať účinnosť výchovno - vzdelávacieho procesu, najmä:
  1. zabezpečovať súlad výchovy a vzdelávania a starostlivosti o zdravý vývoj žiakov
  2. doplňovať, pripravovať a starať sa o učebné pomôcky, didaktickú techniku, výpočtovú techniku a zariadenia školy slúžiace k výchovno - vzdelávaciemu procesu (kabinety, dielne, laboratóriá, telocvične, knižnicu a pod.)
  3. zlepšovať materiálne a finančné podmienky výchovno - vzdelávacieho procesu
  4. zabezpečovať a podporovať ďalšie vzdelávanie pedagogických a ostatných zamestnancov školy
  5. podporovať talentovanú mládež
  6. organizovať školské súťaže (vedomostné, športové, branno - bezpečnostné, spoločensko - vedné, literárne a iné)
  7. podporovať účasť žiakov a učiteľov na mimoškolských aktivitách organizovaných rôznymi vzdelávacími inštitúciami a inými organizáciami
  8. spolupracovať a spolufinancovať domáce aj zahraničné vzdelávacie projekty
  9. podporovať ekologickú výchovu a prevenciu proti rôznym závislostiam
  10. spolupracovať a spolufinancovať činnosť školskej autoškoly
  11. prispievať k estetizácii školského prostredia
 3. Aktivity, ktorými občianske združenie Kvačalák dosiahne svoje ciele:
  1. spolupracovanie s inými združeniami, základnými, strednými a vysokými školami, Združením rodičov, vzdelávacími inštitúciami, sociálnymi partnermi a inými organizáciami
  2. organizovanie seminárov, vzdelávacích kurzov, prednášok, konferencií, študijných pobytov, vzdelávacích, kultúrnych, športových a zdravotných podujatí
  3. vydávanie propagačných a iných publikácií súvisiacich s činnosťou združenia

Čl. IV

Vznik a zánik členstva v združení

 1. Členstvo v občianskom združení je dobrovoľné.
 2. Členom sa môže stať fyzická aj právnická osoba, ktorá súhlasí so stanovami a cieľmi združenia.
 3. O prijatí za člena združenia rozhoduje Rada združenia. Členstvo vzniká dňom prijatia za člena.
 4. Členstvo zaniká:
  1. vystúpením
  2. vylúčením na základe rozhodnutia Rady združenia
  3. úmrtím člena
  4. zánikom člena - právnickej osoby
  5. zánikom združenia
  6. nezaplatením členského príspevku v stanovenej výške do konca príslušného kalendárneho roka

Čl. V

Práva a povinnosti členov združenia

 1. Každý člen má právo:
  1. byť informovaný o činnosti združenia
  2. zúčastňovať sa podujatí organizovaných združením
  3. úmrtím člena
  4. podávať návrhy na zlepšenie činnosti združenia
  5. spolurozhodovať o záležitostiach združenia prostredníctvom svojich zástupcov
 2. Člen združenia je povinný:
  1. propagovať a napĺňať ciele združenia
  2. dodržiavať stanovy združenia
  3. platiť členské príspevky

Čl. VI

Orgány združenia

 1. Rada združenia:
  1. Rada združenia je najvyšší m orgánom združenia.
  2. Rada združenia pozostáva z členov združenia.
  3. Rada združenia volí a odvoláva členov Správnej rady.
  4. Rada združenia rozhoduje o hospodárení združenia, schvaľuje stanovy a ich zmeny, plán činnosti a rozpočet, výročnú správu a iné organizačné dokumenty združenia.
  5. Zasadnutie Rady združenia zvoláva predseda Správnej rady, prípadne ním poverený člen Správnej rady podľa potreby, najmenej raz ročne.
  6. Rada združenia môže byť zvolaná aj na základe požiadavky nadpolovičnej väčšiny členov združenia.
  7. Rada združenia je uznášania schopná za prítomnosti nadpolovičnej väčšiny jej členov.
 2. Správna rada
  1. Správna rada je výkonným orgánom združenia.
  2. Správna rada je za svoju činnosť zodpovedná Rade združenia.
  3. Správna rada volí a odvoláva spomedzi seba predsedu a podpredsedu Správnej rady.
  4. Správna rada riadi a zabezpečuje činnosť združenia, vypracúva plán činnosti, správu o činnosti, rozpočet a správu o hospodárení
  5. Správna rada zodpovedá za čerpanie rozpočtu.
 3. Predseda a podpredseda Správnej rady
  1. Predseda Správnej rady je štatutárnym orgánom združenia.
  2. Predseda je oprávnený konať v mene združenia.
  3. Predseda Správnej rady zvoláva Správnu radu a riadi jej činnosť.
  4. Predseda Správnej rady je oprávnený samostatne disponovať s finančnými prostriedkami na účte združenia do sumy 30 000.- Sk (tridsaťtisíc slovenských korún). Nad uvedenú sumu sa vyžaduje súhlas Správnej rady.
  5. V prípade neprítomnosti predsedu Správnej rady zastupuje ho podpredseda.
 4. Revízna komisia
  1. Revízna komisia je kontrolným orgánom, ktorý za svoju činnosť zodpovedá najvyššiemu orgánu.
  2. Členov revíznej komisie schvaľuje a odvoláva, na návrh správnej rady, Rada združenia.
  3. Členstvo v Revíznej komisii je nezastupiteľné s členstvom v orgánoch združenia.
  4. Revízna komisia kontroluje hospodárenie združenia, upozorňuje orgány na nedostatky a navrhuje opatrenia na ich odstránenie.

Čl. VII

Zásady hospodárenia združenia

 1. Hospodárenie združenia sa uskutočňuje podľa schváleného rozpočtu.
 2. Príjmy združenia tvoria:
  1. členské príspevky
  2. dary od domácich a zahraničných fyzických osôb
  3. dotácie a granty od domácich a zahraničných právnických osôb a fondov
  4. príjmy z vlastnej činnosti
 3. Hospodárenie združenia sa riadi všeobecne záväznými predpismi ako aj vlastnými rozhodnutiami príslušných orgánov združenia.
 4. Združenie vedie získané finančné prostriedky na osobitnom účte v peňažnom ústave.

Čl. VIII

Zánik združenia

 1. O zániku združenia jeho zlúčením s iným združením alebo dobrovoľným rozpustením rozhoduje najvyšší orgán, ktorý menuje likvidátora. Združenie zanikne ak sa na tom uznesie trojpätinová väčšina členov združenia.
 2. Likvidátor najskôr vyrovná všetky záväzky združenia a s prípadným likvidačným zostatkom naloží podľa rozhodnutia najvyššieho orgánu. Zánik združenia oznámi do 15 dní po ukončení likvidácie Ministerstvu vnútra SR.

Čl. IX

Záverečné a prechodné ustanovenia

 1. V mene združenia koná až do vytvorenia orgánov uvedených v článku VI. Týchto stanov prípravný výbor.
 2. Tieto stanovy nadobúdajú platnosť a účinnosť dňom registrácie na Ministerstve vnútra SR.