Poradenstvo - keď sa veci komplikujú

            Chcete vedie ako na problémy v škole, rodine a vo vzahoch?

                Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie:

                www.vudpap.sk/adresar-cpppap/

                Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie:

                http://www.uips.sk/sub/uips.sk/images/JH/stat_cvc_k_01062011.pdf

                Informačné centrá mladých:

                www.icm.sk

 

            Poradenské linky:

                - Linka detskej istoty UNICEF - celoslovenská bezplatná anonymná NON STOP

                poradenská linka. Volajte: 116 111

                - Detská linka záchrany Centra Slniečko -  bezplatná linka fungujúca v pracovných

                dňoch od 14.00 do 20.00 hod. Volajte: 0800 121 212

                - Linka detskej dôvery - bezplatná linka fungujúca v pracovných dňoch od 15.00

                do 21.00 hod. Volajte: 0800 117 878

                - Linka Dôvery - funguje nonstop. Volajte: 02/5249 5888

                - Toxikologická informačná služba - (nonstop) poskytuje okamžitú pomoc v

                prípade predávkovania. Volajte: 02/5477 4166

                - Linka dôvery toxikomanov - (nonstop) sa zaoberá problematikou drogových

                závislostí. Volajte: 02/5341 7464, 02/5477 6379

 

            Hžadáte riešenia pre seba či svojich blízkych v oblasti domáceho násilia,

            závislostí, financií?

                www.financie.sk

                www.ezdravotnictvo.sk

                www.infodrogy.sk

                www.drogyinak.sk

                www.nehraj.sk

                www.pomocobetiam.sk

                www.centrumnadej.sk

                www.zastavmenasilie.sk