Projekt Erasmus+

 

KA 1 – vzdelávacia mobilita jednotlivcov

Žiaci Strednej priemyselnej školy dopravnej na Kvačalovej ulici 20 v Bratislave sa v dňoch 21. 05. – 03. 06. 2017 zúčastnili odbornej stáže v Českej republike. Na absolvovanie stáže v dopravných  a logistických firmách im bol poskytnutý grant v rámci programu ERASMUS+.

Škola doteraz realizovala medzinárodnú spoluprácu s európskymi školami  na báze porovnávania školských systémov, didaktických metód a foriem vyučovania cudzích jazykov a odborných predmetov.  V tomto školskom roku sa vedenie školy rozhodlo posunúť medzinárodnú spoluprácu na vyššiu úroveň – priamo na zamestnávateľov. Podstatou projektu „Rozvíjanie odborných kompetencií žiakov SPŠD na stáži v ČR“ nebolo zvyšovanie jazykových kompetencií vybraných žiakov, ale zaistenie takej odbornej praxe, ktorú mohla skupina desiatich žiakov stopercentne zvládnuť po odbornej a komunikačnej stránke s jasnými výstupmi.

Žiaci dva týždne pracovali vo firmách Dopravný podnik mesta Olomouc, a. s., ČSAD Logistik Ostrava, a. s. a FEE Transport, s. r. o. Stretli v nich veľa zaujímavých ľudí, ktorí ich naučili ich veľa nových vecí z oblasti logistiky v doprave, objednávania tovaru, skladovania a zásobovania. Chlapci, ktorí pracovali vo firme KAR mobil, s. r. o. väčšinu času strávili v dielni, kde pomáhali pri  základných opravách a údržbe autobusov. Naučili sa urobiť výmenu brzdových doštičiek, výmenu oleja alebo spolupracovali pri bezpečnostných kontrolách autobusov .

V rámci projektu škola využila hodnotiaci systém ECVET (Európsky systém kreditov pre odborné vzdelávanie a prípravu),ktorý chce ďalej využívať aj pri realizácii odbornej praxe na škole v budúcich školských rokoch.

Na záver možno konštatovať, že projekt prebehol úspešne, žiaci si vyskúšali, či sú schopní aplikovať u zamestnávateľov svoje teoretické a odborné znalosti získané v škole.  Učitelia, ktorí ich sprevádzali, nadobudli nové sociálne a pracovné kontakty, rozšíril sa ich vedomostný obzor, ktorý budú vedieť lepšie uplatniť v každodennej pedagogickej praxi. Projekt nebol prínosom len pre žiakov samotných, ale zvýšil i prestíž a rating školy a podieľal sa na skvalitnení obsahu učiva.

Po celé obdobie realizácie projektu sme spolupracovali so sprostredkovateľskou firmou AGAMOS, s. r. o.,  ktorej profesionalitu ocenili všetci zúčastnení.

SPŠD bol schválený ďalší grant v rámci programu Erasmus+ pre oblasť vzdelávania a odbornej prípravy, Kľúčová akcia 1 – Vzdelávacia mobilita jednotlivcov na školský rok – 2017/2018 tentokrát na realizáciu projektu pod názvom

„Získanie profesijných kompetencií žiakov SPŠD na stáži v ČR“.

a tak bude môcť pokračovať v organizovaní odborných stáži v ČR aj v budúcom školskom roku.

 

KA 2 – Strategické partnerstvá pre sektory školského zdelávania

Našej škole bol na školský rok 2017/2018 schválený projekt v rámci programu Erasmus+ Školské partnerstvá – pod názvom

„Healthy lifestyle and unhealthy eating habits in teenagers“

Na projekte budeme pracovať so školami v Poľsku, Litve, Portugalsku a Taliansku dva školské roky. V rámci projektu budeme realizovať rôzne školské aktivity zamerané na zdôrazňovanie zdravého životného štýlu, zdravých stravovacích návykov, škodlivosti drog a fajčenia, potrebu pohybu. Vybrané skupiny žiakov sa spolu s učiteľmi zúčastnia medzinárodných stretnutí, na ktorých budú prezentovať zadané témy pred svojimi zahraničnými kamarátmi a učiteľmi. Zúčastnia sa tiež pripraveného programu a sprievodných aktivít. Spoločným komunikačným jazykom bude angličtina.