Projekt Erasmus+

 

V rámci programu Erasmus+ pre oblasť vzdelávania a odbornej prípravy, Kľúčová akcia 1 – Vzdelávacia mobilita jednotlivcov bol našej škole schválený grant na školský rok 2016/2017 na realizáciu projektu

„Rozvíjanie odborných kompetencií žiakov SPŠD na stáži v ČR“.

Projekt je zameraný na uskutočnenie krátkej dvojtýždňovej odbornej stáže 10-ich žiakov študijného odboru prevádzka a ekonomika dopravy Strednej priemyselnej školy dopravnej v Bratislave do vybraných dopravných, zasielateľských a logistických firmách  v Českej republike. Stáž budú absolvovať na konci 3. ročníka svojho štvorročného štúdia v rámci povinnej tzv. súvislej prevádzkovej praxe, ktorú ich spolužiaci budú absolvovať vo firmách na Slovensku.

Cieľom projektu je zvýšenie kvality odbornej prípravy našich žiakov a tým zlepšiť ich hodnotu a uplatniteľnosť na trhu práce. Podstatou tohto projektu nie je zvyšovanie jazykových kompetencií našich žiakov, ale zaistiť prax pre žiakov tak, aby ich boli schopní stopercentne ju zvládnuť po odbornej a komunikačnej stránke a aby mala jasné výstupy. Realizáciou projektu získajú žiaci zahraničnú prax vo svojom odbore, vyskúšajú si, či sú schopní aplikovať svoje teoretické a odborné znalosti získané v škole (dopravné a prevádzkové činnosti v dopravnej firme, práce s písomnosťami z oblasti dopravy, ekonomiky, účtovníctva, práca s evidenciou, činnosti vo výrobných firmách a skladoch). 

Skupinu žiakov budú sprevádzať odborní učitelia, ktorých úlohou bude monitorovať žiakov vo firmách, zorganizovať priebežné i záverečné hodnotenie za účasti predstaviteľov zamestnávateľov. Očakávame, že zúčastnení odborní učitelia našej školy nadobudnú nové sociálne a pracovné kontakty, rozšíri sa ich vedomostný obzor v  odborných predmetoch, ktorý budú vedieť lepšie uplatniť v každodennej pedagogickej praxi.

Možnosť absolvovať odbornú stáž v zahraničí v neposlednom rade zatraktívni našu školu v regióne.