Pomaturitné štúdium

Ponúkame Vám denné pomaturitné štúdium poskytujúce vyššie odborné vzdelanie pre absolventov strednej školy v študijnom odbore 3764 7 logistika a manažment v cestnej preprave.

Študijný odbor je určený pre: dievčatá a chlapcov
Dĺžka vzdelávania a prípravy: 3 roky
Podmienky pre prijatie: úspešné ukončenie strednej školy maturitnou skúškou a prijímací pohovor
Spôsob ukončenia štúdia: absolventská práca a absolventská skúška
Doklad o dosiahnutom vzdelaní: absolventský diplom
Zdravotné požiadavky: zdravotnú spôsobilosť písomne posúdi a potvrdí lekár (nie sú žiadne zvláštne zdravotné a telesné obmedzenia)

Uplatnenie absolventa:

Charakteristika absolventa:

Súčasťou štúdia je záverečná odborná prax v prostredí podnikov a firiem v rozsahu 65 pracovných dní v druhom polroku 3. ročníka.

Ďalšie informácie: tel. 02/5556 5696; 5596 86 92