Autoškola

Súčasťou profilu absolventa Strednej priemyselnej školy dopravnej je získanie vodičského oprávnenia pre skupinu „B, B1, AM“, t. j. pre osobné automobily.

Pre získanie vodičského oprávnenia popri štúdiu poskytuje škola mimoriadne výhody, najmä pokiaľ ide o cenové relácie, ktoré sú približne polovičné oproti ostatným autoškolám.

Vzhľadom na charakter absolventov výcviku sú zvýhodnení aj pri záverečných skúškach, kde sú kolkové poplatky za vykonanie skúšok policajnými skúšobnými komisármi nižšie, t. j. 8,- € pre skupinu „B".

Podmienky, ktoré musia žiaci splniť, sú dobrý zdravotný stav a dosiahnutie veku 18 rokov najneskôr v deň skúšok.

Rozhodujúcou podmienkou pre získanie vodičského oprávnenia za mimoriadne výhodných podmienok je osobná iniciatíva každého záujemcu, zvládnutie teoretickej a praktickej výuky a úspešné absolvovanie záverečných skúšok.

Je realitou – a dotarajšou skúsenosťou - že každý absolvent našej školy ukončí vzdelanie popri maturitnej skúške, aj ako držiteľ vodičského oprávnenia, ktoré je v súčasnosti podobne ako cudzí jazyk už súčasťou všeobecného vzdelania každého mladého človeka.