Pedagogický zbor

Riaditeľka školy: RNDr. Eva Kozová
Zástupca riaditeľa pre
odborné predmety:
Ing. Eva Sedláčková
Zástupca riaditeľa pre
všeobecnovzdelávacie predmety:
Ing. Lýdia Haliaková
Vedúci autoškoly: Mgr. Jozef Trutz
Výchovný poradca: Mgr. Zlatica Baxová
Poradenský psychológ: PhDr. Ľubica Stupavská
Predsedníčka Rady školy: RNDr. Ľubica Stupareková
Predsedníčka ZV OZ PŠaV: Ing. Beata Ogrodníková
Meno Vyučovaný predmet
Mgr. Baxová Zlatica informatika (INF), matematika (MAT)
Ing. Beňa Tibor cestné vozidlá (CEV), dopravné a prepravné prostriedky (DRK), prax (PXA)
Ing. Čaplová Pavla logistika v doprave (DLG), colná náuka (CLA), zasielateľstvo (ZSI), cestná doprava (CDO), cestná doprava a preprava (CDP),  dopravná prevádzka (DPR)
Mgr. Čekanová Viktória anglický jazyk (ANJ), jazyková odborná príprava (JOD)
Ing. Dobrovodová Tatiana ekonomika (EKO), informačné technológie v doprave (ITD),  tovaroznalectvo(TVZ)
Mgr. Ďuričková Miriama anglický jazyk (ANJ), jazyková odborná príprava (JOD)
Ing. Fusková Helena účtovníctvo (UCT), základy účtovníctva (ZYV), informačné technológie v doprave (ITD)
Ing. Gaálová Marianna základy techniky(ZTH), fyzika (FYZ), aplikovaná informatika (API), logistika v doprave (DLG), manipulácia s tovarom (MTC), etická výchova (ETV)
Ing. Galandák Tomáš meranie a diagnostika (MED), prax (PXA), elektrotechnika (ELK)
Mgr. Grebečiová Katarína slovenský jazyk a literatúra (SJL), anglický jazyk (ANJ), jazyková odborná príprava (JOD)
Ing. Haliaková Lýdia administratíva a korešpondencia (ADK), etická výchova (ETV), prax (PXA)
Mgr. Honz Boris telesná a športová výchova (TEV)
Ing. Hrabina Dušan elektronika (ELE), elektrotechnické merania (ELM), prax (PXA)
RNDr. Kozová Eva fyzika (FYZ)
Mešťánek Eugen prax (PXA)
Mgr. Nagyová Adriana telesná a športová výchova (TEV),  občianska náuka (OBN), dejepis (DEJ), etická výchova (ETV)
Ing. Ogrodníková Beata odborné kreslenie (ODK), odborné kreslenie v elektrotechnike (ORE), úvod do techniky (UTE), informačné technológie v doprave (ITD), aplikovaná informatika (API), dopravná geografia (DOG)
Ing. Ridzoň František cestné vozidlá (CEV), časti strojov (CST), úvod do motorizmu (UDM), základy techniky (ZTH)
Mgr. Sagan Jozef náboženská výchova katolícka (NBK)
Mgr. Schneiderová Dana slovenský jazyk a literatúra (SJL), ruský jazyk (RUJ), etická výchova (ETV)
Ing. Sedláčková Eva cestná doprava a preprava (CDP)
RNDr. Stupareková Ľubica matematika (MAT), odpadové hospodárstvo (ODY), dopravná geografia (DOG)
Ing. Štibrány Marián prax (PXA), meranie a diagnostika (MED)
Mgr. Tomiczková Miroslava nemecký jazyk (NEJ), jazyková odborná príprava (JOD)
Mgr. Trutz Jozef technika jazdy (TEA), prevádzka cestných vozidiel (VCV)
Mgr. Zeleňáková Ľudmila nemecký jazyk (NEJ), jazyková odborná príprava (JOD), ruský jazyk (RUJ)