Pedagogický zbor

Riaditeľka školy: RNDr. Eva Kozová
Zástupca riaditeľa pre
odborné predmety:
Ing. Eva Sedláčková
Zástupca riaditeľa pre
všeobecnovzdelávacie predmety:
Ing. Lýdia Haliaková
Vedúci autoškoly: Mgr. Jozef Trutz
Výchovný poradca: Mgr. Zlatica Baxová
Poradenský psychológ: PhDr. Ľubica Stupavská
Predsedníčka Rady školy: RNDr. Ľubica Stupareková
Predsedníčka ZV OZ PŠaV: Ing. Beata Ogrodníková
Meno Vyučovaný predmet
Mgr. Baxová Zlatica informatika (INF), matematika (MAT)
Ing. Beňa Tibor cestné vozidlá (CEV), dopravné a prepravné prostriedky (DRK), prax (PXA), meranie a diagnostika (MED)
Ing. Čaplová Pavla logistika v doprave (DLG), colná náuka (CLA), zasielateľstvo (ZSI), cestná doprava (CDO), cestná doprava a preprava (CDP),  dopravná prevádzka (DPR), dopravná geografia (DOG)
Mgr. Čekanová Viktória anglický jazyk (ANJ), jazyková odborná príprava (JOD), etická výchova (ETV)
Ing. Dobrovodová Tatiana ekonomika (EKO), informačné technológie v doprave (ITD),  tovaroznalectvo(TVZ)
Mgr. Ďuričková Miriama anglický jazyk (ANJ), jazyková odborná príprava (JOD)
Ing. Fusková Helena účtovníctvo (UCT), základy účtovníctva (ZYV), informačné technológie v doprave (ITD)
Ing. Gaálová Marianna technické kreslenie (TCK), základy techniky(ZTH), fyzika (FYZ), logistika v doprave (DLG), manipulácia s tovarom (MTC)
Ing. Galandák Tomáš meranie a diagnostika (MED), prax (PXA), elektrotechnika (ELK), odborné kreslenie v elektrotechnike (ORE), elektronika (ELE)
Mgr. Grebečiová Katarína slovenský jazyk a literatúra (SJL), anglický jazyk (ANJ), jazyková odborná príprava (JOD)
Ing. Haliaková Lýdia administratíva a korešpondencia (ADK), informatika (INF)
Mgr. Honz Boris telesná a športová výchova (TEV)
Ing. Hrabina Dušan elektrotechnické merania (ELM), prax (PXA)
RNDr. Kozová Eva fyzika (FYZ)
Mešťánek Eugen prax (PXA)
Mgr. Nagyová Adriana telesná a športová výchova (TEV),  občianska náuka (OBN), dejepis (DEJ)
Ing. Ogrodníková Beata odborné kreslenie (ODK), odborné kreslenie v elektrotechnike (ORE), úvod do techniky (UTE), časti strojov (CST),  informačné technológie v doprave (ITD), aplikovaná informatika (API)
Ing. Ridzoň František cestné vozidlá (CEV), časti strojov (CST), úvod do motorizmu (UDM)
Mgr. Sagan Jozef náboženská výchova katolícka (NBK)
Mgr. Schneiderová Dana slovenský jazyk a literatúra (SJL), ruský jazyk (RUJ), dejepis (DEJ), etická výchova (ETV)
Ing. Sedláčková Eva cestná doprava a preprava (CDP), prax (PXA)
RNDr. Stupareková Ľubica matematika (MAT), odpadové hospodárstvo (ODY), dopravná geografia (DOG), etická výchova (ETV)
Ing. Štibrány Marián prax (PXA), meranie a diagnostika (MED)
Mgr. Tomiczková Miroslava nemecký jazyk (NEJ), etická výchova (ETV)
Mgr. Trutz Jozef technika jazdy (TEA), prevádzka cestných vozidiel (VCV)
Mgr. Zeleňáková Ľudmila nemecký jazyk (NEJ), ruský jazyk (RUJ), etická výchova (ETV)