Pedagogický zbor

Riaditeľka školy: Ing. Lýdia Haliaková
Zástupca riaditeľa pre
praktickú prípravu:
Ing. Tomáš Galandák
Zástupca riaditeľa pre
teoretické vzdelávanie:
Ing. Eva Sedláčková
Vedúci autoškoly: Mgr. Jozef Trutz
Výchovný poradca: Mgr. Zlatica Baxová
Poradenský psychológ: PhDr. Ľubica Stupavská
Predsedníčka Rady školy: RNDr. Ľubica Stupareková
Predsedníčka ZV OZ PŠaV: Ing. Beata Ogrodníková
Meno Vyučovaný predmet
Mgr. Baxová Zlatica informatika (INF), matematika (MAT), základy programovania (ZAP)
Ing. Beňa Tibor prax (PXA), meranie a diagnostika (MED)
Ing. Čaplová Pavla logistika v doprave (DLG), colná náuka (CLA), zasielateľstvo (ZSI), cestná doprava (CDO), cestná doprava a preprava (CDP),  dopravná prevádzka (DPR), dopravná geografia (DOG), praktické cvičenia(PRC)
Mgr. Čekanová Viktória anglický jazyk (ANJ), jazyková odborná príprava (JOD), etická výchova (ETV), občianska náuka (OBN)
Ing. Dobrovodová Tatiana ekonomika (EKO), informačné technológie v doprave (ITD),  tovaroznalectvo(TVZ), praktické cvičenia (PRC)
RNDr. Fondrková Viera fyzika (FYZ)
Ing. Gaálová Marianna technické kreslenie (TCK), základy techniky(ZTH), fyzika (FYZ), logistika v doprave (DLG), manipulácia s tovarom (MTC), časti strojov (CST)
Ing. Galandák Tomáš prax (PXA), elektrotechnika (ELK), elektronika (ELE), aplikovaná informatika (API), elektronika motorových vozidiel (EMZ), diagnostika motorových vozidiel (DMV)
Mgr. Grebečiová Katarína slovenský jazyk a literatúra (SJL), anglický jazyk (ANJ), jazyková odborná príprava (JOD), etická výchova (ETV)
Ing. Haliaková Lýdia administratíva a korešpondencia (ADK)
Mgr. Honz Boris telesná a športová výchova (TEV)
Mgr. Makara Ďuričková Miriama anglický jazyk (ANJ), etická výchova (ETV), občianska náuka (OBN)
Ing. Ogrodníková Beata technické kreslenie (TCK), odborné kreslenie (ODK), odborné kreslenie v elektrotechnike (ORE), úvod do techniky (UTE),   informačné technológie v doprave (ITD), aplikovaná informatika (API)
Ing. Pipišková Anna účtovníctvo (UCT), základy účtovníctva (ZYV), informačné technológie v doprave (ITD), praktické cvičenia
Ing. Ridzoň František cestné vozidlá (CEV), časti strojov (CST),   dopravné a prepravné prostriedky (DRK),
Mgr. Sagan Jozef náboženská výchova katolícka (NBK)
Mgr. Schneiderová Dana slovenský jazyk a literatúra (SJL), dejepis (DEJ), etická výchova (ETV)
Ing. Sedláčková Eva cestná doprava a preprava (CDP), doprava a manipulácia (DPM), prax (PXA)
RNDr. Stupareková Ľubica matematika (MAT), odpadové hospodárstvo (ODY), dopravná geografia (DOG)
Ing Styk Miroslav elektrotechnika (ELK), elektronika (ELE), elektrotechnické merania (ELM), meranie a diagnostika (MED), prax (PXA)
Ing. Štibrány Marián prax (PXA)
Mgr. Tomiczková Miroslava nemecký jazyk (NEJ), etická výchova (ETV), občianska náuka (OBN)
Mgr. Trutz Jozef technika jazdy (TEA), prevádzka cestných vozidiel (VCV)
Mgr. Zeleňáková Ľudmila nemecký jazyk (NEJ), ruský jazyk (RUJ), občianska náuka (OBN), telesná a športová výchova (TEV)