Stredná priemyselná škola dopravná, Kvačalova 20, Bratislava


Štatút školy

Čl. I

Úvodné ustanovenia

 1. Stredná priemyselná škola na Kvačalovej ulici 20 v Bratislave bola založená 1.septembra 1972. Od roku 1993 bola premenovaná na Strednú priemyselnú školu dopravnú (ďalej SPŠD).
 2. SPŠD je orgánom štátnej správy na úseku stredného odborného vzdelávania v regióne Bratislavského samosprávneho kraja (BSK). Je samostatnou rozpočtovou organizáciou na úseku stredného školstva na základe zriaďovacej listiny, ktorú vydal ÚBSK v zmysle ustanovenia § 5 ods. 1 zákona SNR č. 542/1990 Zb. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve.
  Zriaďovacia listina bola vydaná dňa 1. 7. 2002 podľa ustanovenia § 1 ods. 1 zákona č. 171/1990 Zb. o sústave základných a stredných škôl v znení neskorších zmien a doplnkov.
 3. SPŠD na základe tejto zriaďovacej listiny vystupuje vo svojom mene a má zodpovednosť vyplývajúcu z týchto vzťahov, v zmysle zákona č. 171/1990 Zb. v znení neskorších úprav, ktorými sa mení a dopĺňa zákon č. 29/1984 Zb. o sústave základných a stredných škôl.
 4. SPŠD bolo pridelené identifikačné číslo organizácie 30775311.

Čl. II

Poslanie školy

 1. SPŠD poskytuje úplné stredné odborné vzdelanie zamerané na automobilovú dopravu. Štúdium je denné, štvorročné a ukončuje sa maturitou. Pripravuje absolventov priamo do praxe, pričom nezanedbateľná časť pokračuje v štúdiu na vysokých školách prevažne technického a dopravného zamerania.
 2. Škola uplatňuje jednotu výchovy a vzdelávania, spojenie teórie s praxou a usiluje sa o všestranný harmonický rozvoj osobnosti mladého človeka. Zabezpečuje rozumovú výchovu v zmysle vedeckého poznania v súlade so zásadami vlastenectva, humanity, demokracie a internacionalizmu. Okrem všeobecnej a odbornej zložky vzdelávania kladie dôraz na mravnú, estetickú, telesnú, zdravotnú a ekologickú výchovu.
 3. Pri svojej činnosti SPŠD spolupracuje v zmysle platných zákonov a noriem s ďalšími subjektami ako sú: MŠ SR, ŠPÚ, ŠIOV, MPC, KŠÚ, ÚBSK, VŠ, ostatné SŠ, ZŠ, zamestnávateľské zväzy, odbory, Rada školy (RŠ), Rodičovská rada (RR).

Čl. III

Organizácia a orgány školy

 1. Činnosť SPŠD sa riadi zásadami demokracie a delegovanej právomoci.
 2. Školu riadi riaditeľka ako štatutárny orgán, ktorú menuje a odvoláva zriaďovateľ na návrh RŠ. Vykonáva štátnu správu v školstve a rozhoduje vo veciach určených zákonom a všeobecnými právnymi predpismi a vnútornými predpismi školy.
  Plní úlohy uložené zriaďovateľom. Riaditeľka na usmernenie činnosti vydáva Organizačný poriadok, Pracovný poriadok, Školský vnútorný poriadok, Registratúrny poriadok, vnútorné dokumenty na zabezpečovanie úloh v oblasti hospodárenia, ochrany zdravia a bezpečnosti pri práci, požiarnej ochrany. Na riešenie operatívnych úloh vydáva pokyny a príkazy a kontroluje ich plnenie.
 3. Riaditeľku zastupuje ňou poverený štatutárny zástupca v plnom rozsahu.
 4. Zamestnanci školy sú pedagogickí zamestnanci (vrátane riaditeľky), ktorí majú odbornú a pedagogickú spôsobilosť a sú bezúhonní, ďalej nepedagogickí zamestnanci a externí zamestnanci. Pracovno-právne vzťahy sa riadia všeobecne záväznými právnymi predpismi a v súlade so Zákonníkom práce.
 5. Poradné orgány riaditeľky školy sú Gremiálna rada, Rada školy, pedagogická rada, predmetové komisie, Rada rodičov.

Čl. IV

Činnosť školy

 1. Na škole sa vyučuje podľa schválených školských vzdelávacích programov v študijných odboroch 3760 M prevádzka a ekonomika v doprave, 3765 M technika a prevádzka dopravy a 3739 M elektrotechnika v doprave a telekomunikáciách. Prvé dva študijné odbory umožňujú absolventom získať podľa zákona NR SR č. 56/2012 Z. z. o cestnej doprave odbornú spôsobilosť na podnikanie v cestnej doprave.
 2. Právo študovať na SPŠD majú všetci žiaci, ktorí úspešne ukončili základnú školu podľa schopností, vedomostí, záujmov a zdravotnej spôsobilosti.
 3. Žiaci školy využívajú školské dielne, autoservis vybavený modernou diagnostickou technikou, pneuservis, laboratóriá merania a diagnostiky a elektrotechniky, dve telocvične a posilňovňu, odborné učebne informatiky, cudzích jazykov a odborných predmetov.
 4. V rámci štúdia absolvujú autoškolu pre skupiny B (osobné automobily) priamo v školskej  autoškole podľa učebných osnov.
 5. SPŠD je zapojená do mnohých národných aj medzinárodných projektov.
 6. Žiaci majú možnosť pracovať na komplexných odborných prácach, zapájať sa do rôznych vedomostných a športových súťaží, pracovať v rôznych krúžkoch v čase mimo vyučovania.

Čl. V

Hospodárenie

 1. SPŠD je rozpočtová organizácia napojená ne rozpočet zriaďovateľa BSK. Hospodári samostatne, vo svojom mene nadobúda práva a zaväzuje sa.
 2. Škola hospodári podľa všeobecne záväzných predpisov a smerníc.
 3. SPŠD hospodári s vecami a majetkovými právami zverenými pri jej založení a ďalej s vecami a majetkovými právami nadobudnutými počas svojej činnosti.

Čl. VI

Záverečné ustanovenie

Tento štatút nadobúda účinnosť 3. januára 2005.


RNDr. Eva Kozová, v. r.

riaditeľka školy