Aktivity a prezentácia školy na verejnosti v šk. roku 2016/2017

 

Aktivity organizované školou

Aktivity, do ktorých sa škola zapojila

Deň otvorených dverí

v mesiacoch november a február – určené pre verejnosť

Deň narcisov – žiaci III. a IV. ročníka vytvorili hliadky a  zúčastnili sa verejnej zbierky

Odborná stáž 10 žiakov 2. a 3. ročníka v Českej republike Rozvíjanie odborných kompetencií žiakov SPŠD - projekt Erasmus +

Online súťaž – informatický Bobor

(zapojení žiaci I. a II. ročníka)

Prezentácia komplexných odborných prác

(20 žiakov IV. ročníka – určené pre verejnosť)

Matematická súťaž KLOKAN

(zapojených 30 žiakov)

Medzinárodná cena vojvodu z Edingburgu (registrácia, tréning inštruktorov, nábor žiakov)

AVION – prezentácia župných škôl

Deň IKT na Kvačalke – žiaci II. ročníka prezentujú svoje práce pred skúšobnými komisiami a žiakmi I. ročníka

JUVYR – prezentácia školy

Express yourself!/Ausere dich – žiaci III. ročníka prezentujú prečítané knihy v anglickom/nemeckom jazyku pred skúšobnými komisiami

Vianočná kvapka krvi 2016 – zapojení žiaci III. ročníka

Školské kolo súťaže Grafické zručnosti  v programe AUTOCAD Mechanical 2014 (15 žiakov III. ročníka)

2. miesto v celoslovenskej súťaži Maják pre dopravu organizovanej Ministerstvom dopravy a výstavby na tému Odborným vzdelaním k perspektívnemu povolaniu

(traja žiaci 1. ročníka)

Školské kolo súťaže Grafické zručnosti v programe Inventor Professional 2014 (13 žiakov IV. ročníka)

Účasť na 1. ročníku Strojárskej Grand Prix, STU Bratislava

Vianočný športový turnaj pre žiakov a učiteľov celej školy

Účasť na konferencii Doprava a logistika (žiaci 3. ročníka)

Európsky deň jazykov 2016 – prezentácia najúspešnejších projektov Express yourself!/Ausere dich!

Účasť na konferencii k projektu STEP AHEAD o výučbových metodikách a interaktívnom portáli z oblasti nových trendov v automobilizme

Zorganizovanie Vianočnej zbierky pre deti a ženy z azylového domu Maják nádeje v Bratislave

Smelo na cesty - workshop o bezpečnosti na cestách, vzdelávacie stredisko KIA Motors Slovakia (traja žiaci 4. ročníka)

Zavedenie vyučovania odborného predmetu dopravná geografia v I. ročníku metódou CLIL – dvojjazyčne v slovenskom a anglickom jazyku

Loďou v ústrety budúcej kariére - účasť na prezentácií Katedry vodnej dopravy Žilinskej univerzity a zamestnávateľov z oblasti vodnej dopravy (žiaci 3. ročníka)

Deň prípravy  na prijímacie skúšky zo slovenčiny a matematiky pre deviatakov

Zapojenie do projektu ECDL organizovaného BSK (4 učitelia)

Školské kolo SOČ

Účasť v krajskom kole SOČ (dvaja žiaci)

Lyžiarsky kurz pre žiakov I. a II. ročník

(zúčastnilo sa 35 žiakov)

O pohár predsedu BSK – športové podujatie

(výber školy)

Základný vodácky výcvik pre žiakov I. ročníka

(zúčastnilo sa 50 žiakov)

Zapojenie sa do celoslovenskej súťaže Zväzu logistiky a zasielateľstva SR

(jeden žiak IV. ročníka)

Odborné exkurzie pre žiakov v súlade so ŠkVP (Volkswagen, Dopravný podnik Brno, Dopravný podnik Bratislava, Centrum vedecko-technických informácií, stanica technickej kontroly, 3D tlačiareň, kontajnerové prekladisko, čistička odpadových vôd, spaľovňa komunálneho odpadu, Generali poisťovňa, Plynárenské múzeum, Múzeum dopravy, skladové systémy logistických firiem, DHL, ....)

Prednášky SAV organizované BSK

Školské kolo olympiády v anglickom a nemeckom jazyku

Divadelné predstavenie (SND, Mestské divadlo, Biele divadlo,)

E-testovanie žiakov 4. ročníka z čitateľskej gramotnosti

Návšteva Autosalónu

Zásady prvej pomoci, protipožiarná ochrana a BOZP – workshop s lektormi - záchranármi

Zo školských lavíc do atletickej haly ELÁN

Prezentácie projektu Založenie vlastnej firmy v rámci IDT (žiaci 4. ročníka)

Divadelné predstavenia Ako chutí moc, Elity, Peter Black (anglické divadlo)

Prezentácie tém z finančnej gramotnosti (žiaci 2. ročníka)

Divadelné predstavenie American Dream v DK Zrkadlový háj

Odborné prednášky – história colníctva, Česmad Slovakia, poistenie zodpovednosti dopravcu, povinné zmluvné poistenie,

Spolupráca s Policajným zborom

prednáška „Trestnoprávna zodpovednosť“

Majstrovstvá okresu BA II vo veľkom futbale (spoluorganizátori s BSK)

Prednáška podiel Slovenska na holocauste (n. o. Living Memory v spolupráci s BSK)

Obvodné kolo BA II vo veľkom futbale

Protidrogové koncerty

Nočné čítanie v školskej knižnici

Prednáška na tému Ľudské práva (spolupráca so Slovenským národným strediskom pre ľudské práva)

Zapožičanie výstavných artefaktov do Múzea dopravy

Green day

Článok o škole v odbornom časopise Kilometer

Exkurzie do Centra pre liečbu drogových závislostí v Bratislave spojené s prehliadkou centra

 

Pravidelná návšteva Vedeckej cukrárne v CVTI

 

Festival Jeden svet (účasť na filmových predstaveniach)

 

Festival slobody 2016 (účasť na filmových predstaveniach)

 

Prednáška o význame darcovstva krvi (Národná transfúzna stanica)

 

Prednášky v Ústave pamäti národa (nesie pre nás minulosť odkaz?)

 

Návšteva NR SR a projektu „Nehodní žitia?“

 

Účasť v celoslovenskej súťaži Vodné dielo Gabčíkovo mojimi očami, vyhlasovateľ Vodohospodárska výstavba, š. p. (žiaci 1. ročníka)

 

Prezentácia školy na 1. ročníku Vedeckého veľtrhu v Eurovea (žiaci 4. ročníka)

 

Prezentácia školy na propagačnej akcii Ministerstva dopravy a výstavby „Študuj dopravu“ v Múzeu dopravy (žiaci 4. ročníka)

 

Festival vedeckých filmov(účasť na filmových predstaveniach)

 

Krajské kolo Hviezdoslavovho Kubína

 

Zapojenie do súťaže Stenografického ústavu v odpise textu

 

Regionálne (okresné) kolo – Olympiáda v nemeckom jazyku

(1. miesto?)