Aktivity a prezentácia školy na verejnosti v šk. roku 2017/2018

 

Aktivity organizované školou

Aktivity, do ktorých sa škola zapojila

Deň otvorených dverí

v mesiacoch november a február – určené pre verejnosť

Deň narcisov – žiaci III. a IV. ročníka vytvorili hliadky a  zúčastnili sa verejnej zbierky

Odborná stáž 12 žiakov 2. a 3. ročníka v Českej republike „Získanie profesijných kompetencií žiakov SPŠD“ – medzinárodný projekt Erasmus + pre OVP - KA1

Online súťaž – informatický Bobor

(zapojení žiaci I. a II. ročníka)

Prezentácia komplexných odborných prác

(20 žiakov IV. ročníka – určené pre verejnosť)

Matematická súťaž KLOKAN

(zapojených 30 žiakov)

Projektový týždeň Erasmus+ KA2 (účasť 22 žiakov a učiteľov z Talianska, Portugalska, Litvy a Poľska)

AVION – prezentácia župných škôl

Deň IKT na Kvačalke – žiaci II. ročníka prezentujú svoje práce pred skúšobnými komisiami a žiakmi I. ročníka

Prezentácia možnosti štúdia na SPŠD – Letecký deň Dubová

Express yourself!/Äussere dich – žiaci III. ročníka prezentujú prečítané knihy v anglickom/nemeckom jazyku pred skúšobnými komisiami

Prezentácia projektu Erasmus+ a možnosti štúdia na SPŠDFITFESTIVAL, Partizánska lúka, Bratislava

Školské kolo súťaže Grafické zručnosti  v programe AUTOCAD Mechanical 2014 (15 žiakov III. ročníka)

2. miesto v celoslovenskej súťaži Maják pre dopravu organizovanej Ministerstvom dopravy a výstavby na tému Študuj dopravu

(traja žiaci 2. ročníka)

Školské kolo súťaže Grafické zručnosti v programe Inventor Professional 2014 (13 žiakov IV. ročníka)

Prehliadka Veľtrhu obrannej techniky v Inchebe

Európsky deň jazykov 2018 – prezentácia najúspešnejších projektov Express yourself!/Ausere dich!

Účasť na konferencii Doprava a logistika (žiaci 3. ročníka)

Školské kolo SOČ

Účasť na konferencii k projektu STEP AHEAD o výučbových metodikách a interaktívnom portáli z oblasti nových trendov v automobilizme

Dva dni bezplatnej prípravy  na prijímacie skúšky zo slovenčiny a matematiky pre žiakov ZŠ

Smelo na cesty - workshop o bezpečnosti na cestách, vzdelávacie stredisko KIA Motors Slovakia (traja žiaci 4. ročníka)

Lyžiarsky kurz pre žiakov I. ročníka

(zúčastnilo sa 35 žiakov)

Zapojenie sa do celoslovenskej súťaže Zväzu logistiky a zasielateľstva SR

Školské kolo olympiády v anglickom, nemeckom a slovenskom jazyku

Účasť v krajskom kole SOČ (dvaja žiaci)

Zásady prvej pomoci, protipožiarna ochrana a BOZPworkshop s lektormi – záchranármi (bývalými žiakmi SPŠD)

Účasť na okresnom kole olympiády v anglickom a nemeckom jazyku

Prezentácie projektu Založenie vlastnej firmy (žiaci 4. ročníka)

O pohár predsedu BSK športové podujatie

(výber školy)

Nočné čítanie v školskej knižnici účasť 30 žiakov všetkých ročníkov

Prednášky OZ Living memory s podporou BSK

Odborné exkurzie pre žiakov v súlade so ŠkVP (Volkswagen, Dopravný podnik Brno, Dopravný podnik Bratislava, Centrum vedecko-technických informácií, stanica technickej kontroly, 3D tlačiareň, kontajnerové prekladisko, čistička odpadových vôd, spaľovňa komunálneho odpadu, Generali poisťovňa, Plynárenské múzeum, Múzeum dopravy, skladové systémy logistických firiem, DHL, OS BAI, Múzejno-dokumentačné centrum ŽSR....)

Zapojenie sa do aktivít Európskeho týždňa športu

Zapožičanie výstavných artefaktov do Múzea dopravy

Divadelné predstavenia (SND, Mestské divadlo, Biele divadlo, Divadlo Clipperton, anglické divadlo...)

Majstrovstvá BSK vo veľkom futbale (spoluorganizátori s BSK)

Návšteva Autosalónu

Obvodné kolo BA II vo veľkom futbale

Zo školských lavíc do atletickej haly ELÁN

Nadnárodné stretnutie učiteľov Erasmus+ v Taliansku (účasť dvoch učiteľov)

Prednáška na tému Ľudské práva (spolupráca so Slovenským národným strediskom pre ľudské práva)

Nadnárodné stretnutie učiteľov Erasmus+ v Portugalsku (účasť dvoch učiteľov)

Zapojenie sa do aktivít Green day

e-Twinning projekt: We are what we eat

Pravidelná návšteva Vedeckej cukrárne v CVTI

e-Twinning projekt: Hallowenské čítanie, Putovné čítanie, Kreatívne písanie, Culture street

Festival Jeden svet (účasť na filmových predstaveniach)

„Vianočná hodina“ pre II. ročník – prezentácie o zvykoch a tradíciách počas Vianoc

Festival slobody (účasť na filmových predstaveniach)

Exkurzia do Technického  múzea vo Viedni – všetky ročníky

Prednáška o význame darcovstva krvi (Národná transfúzna stanica)

Exkurzia do Múzea holocaustu v Seredi pre II. a III. ročník

Prednášky v Ústave pamäti národa

Exkurzia do Univerzitnej knižnice v Bratislave pre žiakov I. ročníka

Prezentácia školy na 3. ročníku Vedeckého veľtrhu v Eurovea (žiaci 4. ročníka)

Exkurzia do Matice slovenskej a na Národný cintorín v Martine pre IV. ročník

Prezentácia školy na propagačnej akcii Ministerstva dopravy a výstavby „Študuj dopravu“ v Múzeu dopravy (žiaci 4. ročníka)

Exkurzia do Múzea Ľudovíta Štúra v Modre pre II. ročník

Festival vedeckých filmov (účasť na filmových predstaveniach)

Exkurzia do Pamätnej izby Ivana Kraska v Piešťanoch pre II. ročník

Účasť vybraných žiakov na Veľtrhu dopravy a logistiky v Brne

Exkurzia do historického centra Bratislavy aj s anglickým výkladom pre žiakov I. ročníka

Karting na školáchKart One Aréna v Bratislave – účasť chlapcov na motoristických pretekoch

 

The girls on track – motokárový slalom dievčat organizovaný SAMŠ v hale „MAX GO“

 

Zapojenie žiakov II. ročníka do projektu BSK na získanie vodičského preukazu na počítač ECDL

 

Účasť vybraných žiakov na konferencii „Inžinieri a vedci pri transfére poznatkov“