Aktivity a prezentácia školy na verejnosti v šk. roku 2015/2016

 

Aktivity organizované školou

Aktivity, do ktorých sa škola zapojila

Deň otvorených dverí

v mesiacoch november a február – určené pre verejnosť

Deň narcisov – žiaci III. a IV. ročníka vytvorili hliadky a  zúčastnili sa verejnej zbierky

Prezentácia komplexných odborných prác

(20 žiakov IV.ročníka – určené pre verejnosť)

Online súťaž – informatický Bobor

(zapojení žiaci I. a II. ročníka)

Deň praktického vyučovania na SPŠD – určené žiakom ZŠ a výchovným poradcom

Matematická súťaž KLOKAN

(zapojených 30 žiakov)

Deň IKT na Kvačalke – žiaci II. ročníka prezentujú svoje práce pred skúšobnými komisiami a žiakmi I. ročníka

AVION – prezentácia župných škôl

Express yourself!/Ausere dich – žiaci III. ročníka prezentujú prečítané knihy v anglickom/nemeckom jazyku pred skúšobnými komisiami

Deň školských knižníc

zapojenie do projektu zorganizovaním projektu nočného čítania v školskej knižnici pre žiakov I. a II. ročníka (20 žiakov)

Vianočný športový turnaj pre žiakov a učiteľov celej školy

JUVYR – prezentácia školy + organizácia súťaží pre žiakov ZŠ

 

Školské kolo súťaže Grafické zručnosti  v programe AUTOCAD Mechanical 2014 – (15 žiakov IV. ročníka)

Zapojenie sa do 8. ročníka celoslovenskej výtvarnej súťaže a prehliadky s medzinárodnou účasťou Slovensko, krajina v srdci Európy 2016 „Aj my sme Európa“

(dvaja žiaci so súťažnou fotografiou)

Prezentácia vyučovania vybraných odborných predmetov žiakom 9. ročníka ZŠ so zapojením žiakov do vyučovacieho procesu

(žiaci troch ZŠ z Bratislavy)

Zapojenie sa do celoslovenskej fotografickej súťaže Fotozážitky s pamiatkami 2016, ktorá je súčasťou celosvetovej International Heritage Photographic Experience

(dvaja žiaci so súťažnými fotografiami)

Zorganizovanie Vianočnej zbierky a Zbierky k MDŽ pre deti a ženy z azylového domu Maják nádeje v Bratislave

Zapojenie sa do súťaže Zelený svet 2016 (jeden žiak so súťažnými fotografiami)

Zavedenie vyučovania odborného predmetu dopravná geografia v I. ročníku metódou CLIL – dvojjazyčne v slovenskom a anglickom jazyku

Dopravný prieskum pre Bratislavskú integrovanú dopravu – vybraní žiaci IV. ročníka

Deň prípravy  na prijímacie skúšky zo slovenčiny a matematiky pre deviatakov

Kvapka krvi 2016 – zapojení žiaci IV. ročníka

Projekt Otvorená škola športu 2016

(obnova školskej posilňovne)

Zapojenie do súťaže Maják pre dopravu na tému Ekologická inovácia vo verejnej doprave

(dvaja žiaci so súťažným návrhom)

Lyžiarsky kurz pre žiakov I. a II. ročník

(zúčastnilo sa 35 žiakov)

Otvorená hodina vydavateľstva OXFORD

(zapojených 15 žiakov)

Základný vodácky výcvik pre žiakov I. ročníka

(zúčastnilo sa 50 žiakov)

Zapojenie do projektu ECDL organizovaného BSK

Exkurzie pre žiakov v súlade so ŠkVP (Viedeň, Spaľovňa odpadov v BA, Plynárenské múzeum, Volkswagen, Múzeum obchodu....)

Girls day vo firme IBM

(zapojené všetky dievčatá školy)

Školské kolo olympiády v anglickom a nemeckom jazyku

O pohár predsedu BSK – športové podujatie

(výber školy)

Majstrovstvá okresu BA II vo veľkom futbale (spoluorganizátori s BSK)

Zapojenie sa do celoslovenskej súťaže Zväzu logistiky a zasielateľstva SR

(traja žiaci IV. ročníka)

Zapožičanie výstavných artefaktov do Múzea dopravy na výstavu Lode

Zapojenie sa do projektu SMAPUDE_LIFE s o. z. BIOMASA

(využívanie obnoviteľných zdrojov energie)

Spoluorganizátori podujatia s vydavateľstvom OXFORD

„Práca so slabšími žiakmi“ – 15 žiakov z našej školy

Prednáška na tému Hniezda záchrany

(Žiaci III. ročníka)

Spoluorganizátori podujatia MPC BA – ANJ - metodický seminár na tému „Pracujeme so slovnou zásobou“

Prednáška Slovenskej gynekologicko-pôrodníckej spoločnosti „Milujeme a plánujeme“

 

Prednášky SAV organizované BSK

 

Predstavenie Rómeo a Júlia organizované BSK

 

Divadelné predstavenie (SND, Mestské divadlo, Biele divadlo,)

 

Návšteva Autosalónu

 

Zo školských lavíc do atletickej haly ELÁN

 

Spolupráca s Policajným zborom

prednáška „Trestnoprávna zodpovednosť“

 

Divadelné predstavenie American Dream v DK Zrkadlový háj

 

Zapojenie sa do Celoslovenskej súťaže Zväzu logistiky a zasielateľstva SR

(2. miesto)

 

Regionálne (okresné) kolo – Olympiáda v nemeckom jazyku

(3. miesto)