Vitajte na našej stránke!

Školské akcie

NAŠA NOVÁ STRÁNKA

 

https://www.sps-dopravna.sk/

 

Milí deviataci, rodičia deviatakov a záujemcovia o štúdium na našej škole!

Ako iste viete, našim pôvodným zámerom bolo ešte pred prijímačkami na našu školu sa s Vami osobne stretnúť a ponúknuť Vám dva termíny bezplatnej prípravy na prijímacie skúšky z matematiky a slovenského jazyka.

V dôsledku mimoriadnej epidemiologickej situácie, kedy je vyučovanie na školách prerušené až do odvolania sa pravdepodobne osobne nebudeme môcť stretnúť v plánovaných termínoch.

 Milí deviataci,

keďže sa učíte z domu, určite si nájdete čas a pozriete si, ako vyzerá náš test na prijímacie pohovory z matematiky a tiež so slovenčiny. Napísali sme Vám k nim aj zopár našich poznámok a nájdete aj správne odpovede

Dokument k prijímačkám

 

 

 

1.       Preukaz ISIC/EURO26 je platný len s novou známkou ISIC 09/2020 a s predlženou platnosťou elektronickej peňaženky (čip).

2.       Predlženie preukazu novou známkou ISIC 09/2020 bude na škole možné do 31.10.2019 bez poštovného.

3.       Od 1.11.19 sa bude dať známka ISIC 09/2020 objednať a uhradiť len cez www.objednaj-preukaz.sk s poštovným 2,80€ navyše.

 

 

Darujte nám 2% dane

https://spsdkvacalova.edupage.org/percenta2/

Občianske združenie KVAČALÁK

Kvačalova 20, 821 08 Bratislava

č. účtu: SK90 0200 0000 0022 0756 2157

IČO: 30865034

DIČ: 2022204635

 

Štipendijný program DPB pre SPŠD 2019

 

 

Získanie odborných profesijných kompetencií žiakov SPŠD na stáži v ČR

Žiaci Strednej priemyselnej školy dopravnej na Kvačalovej ulici 20 v Bratislave sa v dňoch 13. 05. –26. 05. 2018 zúčastnia odbornej stáže v Českej republike. Na absolvovanie stáže v dopravných a logistických firmách im bol poskytnutý grant v rámci programu ERASMUS+. Podstatou projektu „Získanie odborných profesijných kompetencií žiakov SPŠD na stáži v ČR“ nie je zvýšenie profesijných vedomostí a zručností vybraných žiakov a zaistenie takej odbornej praxe, ktorú môže skupina dvanástich žiakov stopercentne zvládnuť po odbornej a komunikačnej stránke s jasnými výstupmi. Šesť žiakov bude dva týždne pracovať vo firme ČSAD Logistik, s. r. o. a OL TRANSCZ, s. r. o. v Olomouci a šesť žiakov bude pracovať v autoservisoch Autodum Vrána, s. r. o. a Autochodura, s. r. o. v Havířove. Stáž absolvujú v rámci povinnej súvislej praxe v III. ročníku štúdia odborov: prevádzka a ekonomika dopravy a technika a prevádzka dopravy.

 

Stredná priemyselná škola dopravná na Kvačalovej 20 získala 2. miesto v celoslovenskej súťaži Maják pre dopravu 2018.

Žiaci Strednej priemyselnej školy dopravnej na Kvačalovej ulici 20 v Bratislave sa zapojili do celoslovenskej súťaže o Cenu ministra dopravy a výstavby Slovenskej republiky „Maják pre dopravu – Kam po skončení základnej školy? Študuj dopravu!“, ktorá sa uskutočnila v Nitre dňa 3. mája 2018.

Témou a predmetom súťaže bolo vytvorenie súťažného projektu Maják pre dopravu – Kam po skončení základnej školy? Študuj dopravu!, ktorého úlohou je motivovať žiakov základných škôl ku štúdiu na SOŠ so zameraním na dopravu. Súťažný projekt, ktorý žiaci SPŠD nazvali: Boli sme, sme, aj budeme budúcnosťou dopravy pozostával z dvoch súvisiacich a vzájomne prepojených produktov: propagačného materiálu – infografiky a multimediálnej prezentácie s charakterom reklamného spotu s úvodným slovným komentárom. Žiaci Strednej priemyselnej školy dopravnej na Kvačalovej ulici 20 v Bratislave sa v tejto celoslovenskej súťaži umiestnili na 2. mieste.

 

 

 

 

 

 

           

 

 

 

V rámci programu Erasmus+ pre oblasť vzdelávania a odbornej prípravy, Kľúčová akcia 1 – Vzdelávacia mobilita jednotlivcov bol našej škole schválený grant už na druhý školský rok – 2017/2018 tentokrát na realizáciu projektu pod názvom

„Získanie profesijných kompetencií žiakov SPŠD na stáži v ČR“.

V rámci projektu sa opäť 10 vybraných žiakov III. ročníka z oboch študijných odborov zúčastní dvojtýždennej stáže v dopravných a logistických firmách v ČR.

viac o projekte tu

 

Našej škole bol na školský rok 2017/2018 schválený projekt v rámci programu Erasmus+ Školské partnerstvá – pod názvom

„Healthy lifestyle and unhealthy eating habits in teenagers“

Na projekte budeme pracovať so školami v Poľsku, Litve, Portugalsku a Taliansku dva školské roky. V rámci projektu budeme realizovať rôzne školské aktivity zamerané na zdôrazňovanie zdravého životného štýlu, zdravých stravovacích návykov, škodlivosti drog a fajčenia, potrebu pohybu. Vybrané skupiny žiakov sa spolu s učiteľmi zúčastnia medzinárodných stretnutí, na ktorých budú prezentovať zadané témy pred svojimi zahraničnými kamarátmi a učiteľmi. Zúčastnia sa tiež pripraveného programu a sprievodných aktivít. Spoločným komunikačným jazykom bude angličtina.

viac o projekte tu

 

 

 

V rámci programu Erasmus+ pre oblasť vzdelávania a odbornej prípravy, Kľúčová akcia 1 – Vzdelávacia mobilita jednotlivcov bol našej škole schválený grant na školský rok 2016/2017 na realizáciu projektu

„Rozvíjanie odborných kompetencií žiakov SPŠD na stáži v ČR“.

viac o projekte tu

                      

Naša škola sa v "Rebríčku najlepších TOP-SOŠ " umiestnila na 6. mieste v rámci celého bratislavského kraja.
Rebríček bol zostavený podľa výsledkov celoslovenského reprezentatívneho prieskumu medzi zamestnávateľmi a kvalitatívneho prieskumu medzi rodičmi. Uvedenú analýzu spracovala Agentúra pre marketingový výskum  trhu, reklamy a médií, koordinátorom projektu bol Štátny inštitút odborného vzdelávania.

 

Stredná priemyselná škola dopravná je stredná odborná škola, ktorá poskytuje žiakom úplné stredné odborné vzdelanie s maturitou v štvorročnom dennom štúdiu.

Na našej škole máme tieto  študijné odbory:

Špecializuje sa na oblasti dopravných študijných odborov so zameraním na cestnú dopravu. Okrem teoretického vyučovania poskytuje prostredníctvom odborných učební, laboratórií a špecializovaných dielní aj praktické vyučovanie a s tým spojené zručnosti. Škola má vlastnú autoškolu, kde žiaci v rámci vyučovania majú možnosť získať vodičské oprávnenie sk. B a A za zvýhodnené ceny.

Žiaci oboch študijných odborov počas štúdia absolvujú predmety, ktoré obsahujú všetky odborné témy uvedené v prílohe I. Nariadenia  Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1071/2009, ktorým sa ustanovujú spoločné pravidlá týkajúce sa podmienok, ktoré je potrebné dodržiavať pri výkone povolania prevádzkovateľa cestnej dopravy. Obsahové zameranie absolvovaného stredoškolského vzdelania na našej škole je zhodné s predmetmi skúšky, ktorou sa preukazuje odborná spôsobilosť vedúceho dopravy a prevádzkovateľa cestnej dopravy v zmysle zákona NR SR 56/2012 Z. z. o cestnej doprave.

V roku 2006 škola získala podporu Európskeho sociálneho fondu na realizáciu projektu vytvorenia aktivizačných učebných textov. Jeho cieľom je hlavne zvýšiť kvalitu vzdelávania a zvýšiť úroveň zručností a kvalifikácie absolventov vstupujúcich na trh práce. Viac informácií nájdete na stránke www.spsdkvacalova.sk

 

 

Na našej škole realizujeme vyučovanie podľa Školských vzdelávacích programov (ŠkVP):

ŠkVP sú k dispozícii na nahliadnutie na sekretariáte SPŠD, Kvačalova 20, Bratislava.

 

Správa o výsledkoch a podmienkach výchovno–vzdelávacej činnosti za školský rok 2018/2019

esf logo

Škola realizuje projekt spolufinancovaný Európskou úniou