Štatút rady školy pri Strednej priemyselnej škole dopravnej na Kvačalovej ul. 20 v Bratislave

 

Základné ustanovenie

 

Článok I.

 

(1) Rada školy sa zriaďuje pri Strednej priemyselnej škole dopravnej na Kvačalovej ul.20, 821 08 Bratislava.

(2) Sídlo rady školy je zhodné so sídlom školy.

 

Pôsobnosť a poslanie Rady školy

 

Článok II.

 

(1)  Rada školy je ustanovená podľa § 24  zákona NRSR č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve v platnom znení a vyhlášky MŠSR  č.291/2004 Z. z. o školskej samospráve, o zložení, organizačnom a finančnom zabezpečení s pôsobnosťou v rámci školy, pri ktorej je ustanovená.

(2)  Rada školy  je iniciatívny a poradný samosprávny orgán, ktorý vyjadruje a presadzuje verejné záujmy  a záujmy žiakov, rodičov, pedagogických zamestnancov o ostatných zamestnancov v oblasti výchovy a vzdelávania. Plní funkciu verejnej kontroly, posudzuje a vyjadruje sa k činnosti školy z pohľadu školskej problematiky.

 

Článok III.

 

(1)   Rada školy

a)    uskutočňuje výberové konanie na vymenovanie riaditeľa školy podľa § 4 zákona č. 596/2003 Z.z.

b)    navrhuje na základe výberového konania  kandidáta na vymenovanie do funkcie riaditeľa školy,

c)    predkladá návrh na odvolanie riaditeľa alebo sa vyjadruje k návrhu na odvolanie riaditeľa; návrh na odvolanie riaditeľa predkladá vždy s odôvodnením,

d)    vyjadruje sa ku koncepčným zámerom rozvoja školy, k návrhu na zrušenie školy a ku skutočnostiam uvedeným v § 3 ods. 8 písm. b) až d) a § 5 ods. 7. a to najmä:

1.    k návrhu na počty prijímaných žiakov

2.  k návrhu na zavedenie študijných odborov a zameraní, na úpravu v učebných plánoch

3.     k informáciám o pedagogicko-organizačnom a materiálnom zabezpečení výchovno-vzdelávacieho procesu

4.      k správe  o výchovno-vzdelávacích výsledkoch školy

5.      k návrhu rozpočtu

6.      k návrhu na vykonávanie  hospodárskej činnosti školy

7.      k správe o výsledkoch hospodárenia školy

(2)   Rada školy vo výberovom konaní na funkciu riaditeľa školy :

a)    posúdi predložené podklady jednotlivých uchádzačov a určí poradie navrhovaných kandidátov tajným hlasovaním,

b)    odovzdá bezodkladne výsledky konania zriaďovateľovi školy, zoznam kandidátov a návrh kandidáta  na vymenovanie za riaditeľa školy, podpísaný predsedom rady školy.

Zloženie a spôsob voľby členov rady školy

 

Článok IV.

 

(1)   Rada školy má 11 členov. Za ustanovenie rady školy zodpovedá zriaďovateľ.

(2)   Členmi rady školy sú:

a)     dvaja zvolení zástupcovia pedagogických zamestnancov

b)      jeden zvolený zástupca ostatných zamestnancov

c)      traja zvolení zástupcovia rodičov

d)      štyria delegovaní zástupcovia zriaďovateľa

e)      jeden zvolený zástupca žiakov školy

(3)   Členom rady školy  nemôže byť riaditeľ školy a jeho zástupcovia.

(4)   Členstvo  v rade školy zaniká

1.      uplynutím funkčného obdobia rady školy

2.      vzdaním sa členstva

3.      ak vzniknú  dôvody na zánik členstva podľa odseku 3

4.     ak zástupca pedagogických alebo nepedagogických  zamestnancov školy prestane byť zamestnancom školy

5.      ak dieťa zvoleného zástupcu rodičov prestane byť žiakom školy

6.      odvolaním zvoleného člena

7.      odvolaním  delegovaného člena

8.      obmedzením alebo pozbavením člena  spôsobilosti na právne úkony

9.      smrťou člena alebo vyhlásením ho za mŕtveho

(5)  Členstvo  v rade školy sa pozastavuje dňom doručenia prihlášky člena  rady školy alebo jemu blízkej osoby do výberového konania na funkciu riaditeľa školy. Členstvo sa pozastavuje  až do skončenia výberového konania

(6) Nová rada školy musí byť ustanovená najneskôr 30 dní pred skončením funkčného obdobia súčasnej rady školy.

(7) Ak v priebehu funkčného obdobia nastane situácia, že je potrebné doplniť člena do rady školy, bude sa postupovať nasledovne:

             a) doplní sa "náhradník", krorý sa pri voľbe členov pri vytváraní rady

                 školy umiestnil na najvyššom mieste v poradí nezvolených kandidátov,

             b) uskutočnia sa doplňujúce voľby, ak nemôže nastať situácia a),

             c) predseda rady školy požiada zriaďovateľa o delegovanie nového člena.

 

Práva a povinnosti člena rady školy

 

Článok V.

 

(1)  Člen rady školy má právo:

a)    voliť a byť volený,

b)    navrhovať kandidátov na funkciu predsedu rady školy

c)    byť informovaný o všetkých skutočnostiach, ktoré sú predmetom rokovania rady školy a slobodne sa k nim vyjadrovať

d)    hlasovať ku všetkým uzneseniam rady školy

e)    predkladať na rokovanie rady školy vlastné námety prípadne materiály

(2) Člen rady školy je povinný zúčastňovať sa jej zasadnutí. Neospravedlnená účasť na troch po sebe nasledujúcich zasadaniach sa hodnotí ako nezáujem o výkon funkcie a neplnenie povinností člena rady školy podľa štatútu.

(3) Člen rady školy je povinný zabezpečiť ochranu osobných údajov chránených  všeobecne záväznými právnymi predpismi.

 

Povinnosti predsedu rady školy

 

Článok VI.

 

(1)  Predseda rady školy je štatutárnym orgánom, ktorý riadi činnosť rady školy a koná v jej mene. Rozhoduje o všetkých záležitostiach rady školy, ak nie sú zákonom, štatútom vyhradené do pôsobnosti iných orgánov.

(2)  Predseda rady školy zvoláva, pripravuje a riadi schôdze rady školy.

(3) Predseda rady školy predloží na najbližšom zasadaní návrh štatútu rady školy na schválenie.

(4)  Predseda rady školy zvoláva  radu školy najneskôr do 15 dní, ak o to požiada tretina členov  rady školy alebo  riaditeľ školy alebo zriaďovateľ. Ak tak neurobí, radu školy zvolá a predsedá  jej podpredseda.

(5) Predseda rady školy vypracuje výročnú správu v termíne  určenom radou školy, najneskôr do 31.marca.

(6)   Výročná správa obsahuje:

a)    prehľad činností vykonávaných v kalendárnom roku s uvedením vzťahu k účelu založenia rady školy,

b)    ročnú účtovnú závierku a zhodnotenie základných údajov v nej obsiahnutých,

c)    prehľad o peňažných príjmoch a výdavkoch,

d)    zmeny a nové zloženie rady školy, ku ktorým došlo v priebehu roka,

e)    ďalšie údaje  určené radou školy

(7)  Výročná správa je pre verejnosť prístupná v sídle rady školy. Jeden výtlačok výročnej správy sa zverejňuje na výveske  obecného úradu a Úradu Bratislavského samosprávneho kraja.

 

Spôsob voľby členov rady školy

 

Článok  VII.

 

(1) Voľba zástupcov  rodičov do rady školy sa uskutočňuje tajným hlasovaním rodičov žiakov navštevujúcich školu s pravidlom jeden žiak- jeden rodič.

(2) Voľba zástupcov pedagogických zamestnancov do rady školy sa uskutočňuje tajným hlasovaním  pedagogických zamestnancov  školy.

(3)  Voľba zástupcov nepedagogických zamestnancov do rady školy sa uskutočňuje tajným hlasovaním  nepedagogických  zamestnancov školy.

(4)  Členom Rady školy - zástupcom žiakov, je riadne zvolený predseda Žiackej rady, jeho funkčné obdobie je limitované ukončením štúdia na SPŠD.

(5)  Ostatní Členovia rady školy sú volení na štvorročné funkčné obdobie.

 

Pravidlá rokovania rady školy

 

Článok VIII.

 

(1) Rada školy na svojom prvom zasadnutí volí zo svojich členov predsedu rady školy a podpredsedu rady školy.

(2)  Predsedom rady školy nemôže byť volený zástupca z radov žiakov školy.

(3) Predsedu a podpredsedu rady školy volia členovia rady školy nadpolovičnou väčšinou hlasov všetkých členov rady školy.

(4)  Predsedu rady školy rada odvolá, ak

a)    bol právoplatne odsúdený za úmyselný trestný čin,

b)    ak o to sám požiada

(5)   Predsedu rady školy môže rada školy odvolať, ak

a)    nie je schopný podľa lekárskeho  posudku zo zdravotných dôvodov  vykonávať túto funkciu dlhšie ako šesť  mesiacov,

b)    koná v rozpore s ustanoveniami zákona NRSR č.596/2003 Z.z.  v platnom znení alebo štatútom rady školy.

(6)  Rada školy je uznášania schopná, ak je na jej zasadnutí prítomná nadpolovičná väčšina jej  členov.

(7) Na platné uznesenie rady školy je potrebný nadpolovičný počet hlasov všetkých jej členov.

(8)   Rada školy sa schádza podľa potreby, najmenej štyrikrát ročne.

 

Vzťahy rady školy k štatutárnemu orgánu školy

 

Článok  IX.

 

(1)  Predseda rady školy informuje riaditeľa školy o pláne zasadnutí na príslušný kalendárny rok.

(2)  Riaditeľ školy v súlade s plánom zasadaní predkladá rade školy príslušné materiály a to spravidla v písomnej forme a v požadovanom množstve.

 

Záverečné ustanovenia

 

Článok X.

 

Hospodárenie rady školy

 

(1) Rada školy zabezpečuje svoju činnosť z prostriedkov rozpočtu školy na tento účel určenými v súlade s osobitnými predpismi.

(2)   Rada školy nemá vlastný majetok.

(3)   Rada školy hospodári podľa schváleného rozpočtu.

(4) Rozpočet rady školy obsahuje  všetky rozpočtové príjmy a výdavky, pričom sa zostavuje a schvaľuje na príslušný kalendárny rok.

(5)  Návrh rozpočtu predkladá na schválenie rade školy jej predseda najneskôr jeden mesiac pred začiatkom kalendárneho roka, na ktorý sa rozpočet zostavuje. Rada školy  schvaľuje rozpočet najneskôr do 31.marca príslušného kalendárneho roka

 

Článok XI.

 

 

      Tento štatút bol prerokovaný a schválený na zasadnutí rady školy a od tohto dňa nadobúda účinnosť.

 

Prerokovaný a schválený: 13.10.2016

 

 

V Bratislave  13.10.2016

 

 

 

RNDr. Ľubica Stupareková

predseda rady školy