3765 M technika a prevádzka dopravy

Učebný plán odboru

Charakteristika odboru

Absolvent študijného odboru technika a prevádzka dopravy, je kvalifikovaný pracovník so širokým profilom, ktorý je po nástupnej praxi a zodpovedajúcej dobe zapracovania pripravený pre výkon podnikateľských, technicko-hospodárkých funkcií, prípadne vysoko kvalifikovaných robotníckych povolaní v oblasti dopravy. Odbornou praxou a ďalším vzdelávaním si dokáže rozšíriť alebo prehĺbiť kvalifikáciu.

Absolvent študijného odboru, technika a prevádzka dopravy si, v závislosti od regionálnych podmienok a trhu práce, môže nájsť uplatnenie hlavne v cestnej osobnej a nákladnej doprave, mestskej hromadnej, a to vo verejnej miestnej alebo diaĺkovej doprave, vnútrozávodnej doprave, dopravných službách, autoopravárenstve ( prijímací technik, skladník atď ) a obchodnej sieti, v špedičných a zasielateľských organizáciách, v dopravnej polícii, v poisťovníctve, staniciach technickej kontroly, v cestnej záchrannej službe, v organizáciách zaoberajúcich sa špedičnou činnosťou v cestnej a kombinovanej doprave, kontrolnou, riadiacou a rôznou komerčnou činnosťou v cestnej doprave, a to ako dispečer, garážmajster, dielenský majster, vedúci dopravy, referent dopravy ( na spracovanie grafikonov a cestovných poriadkov, na sledovanie hospodárenia s PHM, pneumatikami, náhradnými dielmi, na evidovanie a rozbory dopravnej nehodovosti, v oblasti školení a vzdelávania vodičov, v dopravnej kontrole, pre kalkuláciu prepravného a pre styk s verejnosťou a inými dopravnými organizáciami ), pracovník odboru dopravy v štátnej správe, ako poisťovací agent a likvidátor, technik v STK, autodopravca, špeditér, predajca cestných vozidiel a náhradných dielov, prevádzkovateĺ autopožičovne, taxislužby a autoservisu, ako vodič vnútroštátnej a medzinárodnej dopravy, ako technológ, normovač, postupár, referent THP noriem, technický kontrolór, referent riadenia a kontroly kvality, vedúci skladu atď.

Hlavným cieľom študijného odboru je dosiahnuť vysokú flexibilitu uplatnenia absolventa na domácom aj zahraničnom trhu práce. Zároveň sa absolvent v primeranom rozsahu pripravuje tak, aby po zapracovaní mohol získať certifikáty aj medzinárodnej úrovne.
Absolvent študijného odboru doprava je zároveň pripravovaný pre vysokoškolské štúdium príbuzných odborov na ekonomických, strojárských a dopravných vysokých školách a univerzitách. Študijný odbor poskytuje úplné stredné technické vzdelanie s dôrazom na oblasť dopravy a prepravy. Študium trvá 4 roky a ukončuje sa maturitnou skúškou.

Obsahové zameranie absolvovaného vzdelania v študijnom odbore  je zhodné s predmetmi skúšky, ktorou sa preukazuje odborná spôsobilosť vedúceho dopravy a prevádzkovateľa cestnej dopravy v zmysle zákona NR SR 56/2012 Z. z. o cestnej doprave.