Informácia pre rodičov a žiakov o maturitnej skúške v šk. roku 2018/2019

     

Maturitná skúška (ďalej MS) sa uskutočňuje v súlade s vyhláškou MŠ SR 318/2008 o ukončovaní štúdia na stredných školách, ktorou sa vykonáva zákon MŠ SR 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon).

      Žiak posledného ročníka strednej školy do 30. septembra 2018 písomne oznámi (na pripravenom tlačive) predmety a ich úroveň, ktoré si na maturitnú skúšku zvolil. Podľa platnej vyhlášky sa žiak strednej odbornej školy musí prihlásiť na tieto povinné maturitné predmety: slovenský jazyk a literatúra, cudzí jazyk (anglický alebo nemecký), teoretická časť odbornej zložky a praktická časť odbornej zložky.

      Ak má žiak záujem, môže sa v rovnakom termíne prihlásiť na dobrovoľný maturitný predmet (max. dva) – matematika, druhý cudzí jazyka pod. (len predmety, ktoré žiak počas štúdia absolvoval).

 

V prvom (povinnom) cudzom jazyku si štvrtáci môžu vybrať úroveň, v ktorej chcú maturovať: B1 (základnú) alebo B2 (vyššiu). V ostatných maturitných predmetoch sa úroveň neudáva. Z druhého (dobrovoľného) cudzieho jazyka je možné konať maturitnú skúšku len na úrovni B1. 

 

Žiak si v dobrovoľnom predmete matematika zvolí, ktoré časti MS chce absolvovať: len externú (celoštátnu) časť alebo len ústnu časť alebo celú skúšku Ak sa žiak zúčastní externej časti z dobrovoľného predmetu a bude neúspešný, t. j. získa 33 % a menej, tento výsledok neovplyvní úspešnosť maturitnej skúšky a na vysvedčení sa neuvádza (par. 86, ods. 7 šk. zákona a par. 15, ods. 10 vyhl. 318/2008). Z druhého (dobrovoľného) cudzieho jazyka je možné konať len ústnu časť maturitnej skúšky.

 

Zmenu predmetov alebo zmenu spôsobov vykonania maturitnej skúšky alebo dodatočné prihlásenie žiak písomne oznámi triednemu učiteľovi najneskôr do 15. októbra 2018; riaditeľ školy môže v osobitných prípadoch (najmä ak ide o dlhodobý pobyt v zahraničí, zdravotný stav) povoliť iný termín, najneskôr do 31. januára 2019.

 

Spôsob a forma konania MS zo všeobecnovzdelávacích predmetov

 

Predmet

Úroveň

Externá časť

Interná časť

Písomná forma

Ústna forma

Príprava

Odpoveď

anglický jazyk

B2

120 min

60 min

20 min

20 min

B1

100 min

60 min

nemecký jazyk

B2

120 min

60 min

20 min

20 min

B1

100 min

60 min

slovenský jazyk a literatúra

-

100 min

150 min

20 min

20 min

matematika

-

150 min

20 min

20 min

 

Spôsob a forma konania MS z odborných predmetov

 

Predmet

Interná časť

Praktická forma

Ústna forma

Príprava

Odpoveď

praktická časť odbornej zložky

a) riešenie vyžrebovanej témy -  7 hodín

b) obhajoba komplexnej odbornej práce –20min

c) obhajoba úspešnej súťažnej práce – 20 min

teoretická časť odbornej zložky

30 min

30 min

 

Harmonogram externej časti a písomnej formy internej časti MS v šk. roku 2018/2019:

 

 

Cieľové požiadavky na vedomosti a zručnosti maturantov zo slovenského jazyka a literatúry

http://www.nucem.sk/documents//25/cielove_poziadavky_na_maturantov/cielove_poziadavky_od_2011_2012/slovensky_jazyk_cp.pdf

Cieľové požiadavky na vedomosti a zručnosti maturantov z anglického jazyka - úroveň B2

http://www.nucem.sk/documents//25/cielove_poziadavky_na_maturantov/cielove_poziadavky_od_2011_2012/anglicky_jazyk_b2_cp.pdf

Cieľové požiadavky na vedomosti a zručnosti maturantov z nemeckého jazyka - úroveň B2

http://www.nucem.sk/documents//25/cielove_poziadavky_na_maturantov/cielove_poziadavky_od_2011_2012/nemecky_jazyk_b2_cp.pdf

 

Hodnotenie na maturitnej skúške

 

Externá časť a každá forma internej časti sa hodnotí osobitne a toto hodnotenie sa uvádza na vysvedčení o maturitnej skúške:

a)   externá časť sa hodnotí percentami úspešnosti a percentilom (percentil vyjadruje, ako sa hodnotený žiak umiestnil v rámci všetkých ostatných slovenských maturantov, čiže koľko percent maturantov dosiahlo horší výsledok ako on - napr. ak dosiahol percentil 93, znamená to, že predbehol 93 % ostatných a len 7 % zo všetkých testovaných maturantov bolo lepších než o­n),

b)   písomná forma internej časti sa hodnotí percentami úspešnosti,

c)   ústna a praktická forma internej časti sa hodnotí známkou.

 

Hodnotenie vyjadrené percentami úspešnosti a percentilom sa zaokrúhľuje na desatiny.

 

Žiak úspešne vykoná maturitnú skúšku z predmetu, ktorý má externú časť maturitnej skúšky ajpísomnú formu internej časti maturitnej skúšky (t. j. SJL, ANJ, NEJ), ak jeho hodnotenie z ústnej formy internej časti maturitnej skúšky:

a)   nie je horšie ako stupeň prospechu 3 – dobrý a v

     1. písomnej forme internej časti maturitnej skúšky získa úspešnosť vyššiu ako 25 % alebo

     2. externej časti maturitnej skúšky získa úspešnosť vyššiu ako 33 % alebo

b) je stupeň prospechu 4 – dostatočný, v písomnej forme internej časti maturitnej skúšky získa úspešnosť vyššiu ako 25 % a v externej časti maturitnej skúšky získa úspešnosť vyššiu ako 33 %.

 

Žiak úspešne vykoná maturitnú skúšku z predmetu, ktorý má externú časť maturitnej skúšky a nemá písomnú formu internej časti maturitnej skúšky (t. j. MAT), ak jeho hodnotenie z ústnej formy internej časti maturitnej skúšky:

a)  nie je horšie ako stupeň prospechu 3 – dobrý a v externej časti maturitnej skúšky získa úspešnosť vyššiu ako 25 % alebo

b) je stupeň prospechu 4 – dostatočný a v externej časti maturitnej skúšky získa úspešnosť vyššiu ako 33 %.

 

Žiak úspešne vykoná maturitnú skúšku z predmetu, ktorý nemá externú časť maturitnej skúšky a nemá písomnú formu internej časti maturitnej skúšky ak jeho hodnotenie z ústnej formy (t. j. TČOZ) alebo praktickej formy (t. j. PČOZ) internej časti maturitnej skúšky nie je horšie ako 4 ‑ dostatočný.

 

Praktická časť odbornej zložky

 

Cieľom tejto časti maturitnej skúšky je overiť úroveň osvojenia, aplikácie získaných odborných teoretických poznatkov pri riešení praktických odborných tém a zistiť pripravenosť žiaka používať ich pri činnostiach, na výkon ktorých sa pripravoval, t.j.:

a)    dodržiavať zásady profesijnej etiky,

b) zhotovovať technickú a ekonomickú dokumentáciu s využitím informačných technológií,

c)    vhodne zvoliť metódu a technologický postup v odbore,

d) pracovať s evidenciou, kontrolou a hodnotiť pracovné operácie, analyzovať a využívať technické a prevádzkovo-ekonomické informácie,

e)   používať informačné technológie a iné informačné zdroje,

f) aplikovať právne predpisy a ostatné predpisy na zaistenie bezpečnosti práce a ochrany zdravia pri práci, zásady bezpečnej práce, požiarnej ochrany, ochrany a tvorby životného prostredia, ekologické zásady.

 

Formy praktickej časti odbornej zložky:

 

a) praktická realizácia vyžrebovanej úlohy

Témy úloh (počet 1-15) vychádzajú z obsahu učiva hlavných maturitných predmetov v jednotlivých odboroch, t.j. v odbore technika a prevádzka dopravy predovšetkým: PXA, CEV, MED, CDO, ODK, EKO, v odbore prevádzka a ekonomika dopravy: CDP, UCT, EKO, DLG, ZSI, PXA, CEV, MTC, zároveň sa pri ich riešení využívajú zručnosti zo základných predmetov, najmä INF, API, ITD, ADK, TCK, CST, ZTH, DOG, CLA a i.  Skúška pre žiaka prebieha v jednom dni, trvá najviac 7 hodín.

 

b) obhajoba komplexnej odbornej práce - projektu

Komplexnú odbornú prácu alebo projekt žiak rieši počas štúdia individuálne, výnimočne (v závislosti od témy) v tíme. Práca je obsahovo zameraná podľa odboru štúdia a potrieb praxe. Žiadosť o konanie praktickej časti odbornej zložky riešením a obhajobou komplexnej odbornej práce žiak podáva na určenom tlačive najneskôr. Tému a podmienky realizácie práce schvaľuje riaditeľka školy, žiak prácu odovzdá do 7. februára 2019, obhajuje ju pred maturitnou komisiou v termíne určenom riaditeľkou školy,

 

c) obhajoba úspešných súťažných prác

Predvedenie a obhajoba úspešných odborných prác, ktoré sa umiestnili na 1. – 3. mieste v krajskom kole alebo na 1. – 5. mieste v celoštátnom kole súťaže žiakov stredných škôl v Slovenskej republike, registrovanej Ministerstvom školstva SR, t.j. Stredoškolská odborná činnosť alebo ZENIT. Predvedenie a obhajoba práce sa koná pred maturitnou komisiou v termíne určenom riaditeľkou školy.

 

Ústna forma internej časti MS

 

Žiak môže konať ústnu formu internej časti MS, ak úspešne ukončil posledný ročník štúdia, bez ohľadu na výsledok externej časti a písomnej formy internej časti MS a výsledok praktickej časti odbornej zložky. Termín ústnej formy internej časti v tomto školskom roku ešte nebol Okresným úradom Bratislava určený, pravdepodobne bude od 27.5. do 31.5. 2019.

 

Ústnu formu internej časti MS tvorí ústna odpoveď žiaka pred predmetovou maturitnou komisiou, pričom si žiak žrebuje jedno z 30 schválených maturitných zadaní (v predmete teoretická časť odbornej zložky si žiak žrebuje jednu z 25 schválených tém). Maturitné zadania sa nezverejňujú, úlohy v nich vychádzajú z cieľových požiadaviek na vedomosti a zručnosti pre daný predmet maturitnej skúšky a jeho úroveň.

 

Maturitná skúška pre žiakov so zdravotným znevýhodnením

 

Žiak so zdravotným znevýhodnením, ktorý je vzdelávaný podľa individuálneho vzdelávacieho programu,  môže mať podľa vyhlášky MŠ SR 318/2008 o ukončovaní štúdia na stredných školách upravené podmienky na vykonanie maturitnej skúšky.

                     

Úpravy pre žiaka so zdravotným znevýhodnením sa vzťahujú na jednotlivé časti maturitnej skúšky, cieľové požiadavky jednotlivých maturitných predmetov, na externé testy, písomné práce a maturitné zadania. Úpravy sa v závislosti od stupňa obmedzenia (skupiny, do ktorej je žiak so zdravotným znevýhodnením zaradený) týkajú: predĺženia časového limitu pri riešení úloh testu a pri ústnej odpovedi, používania kompenzačných pomôcok. Pri ťažších stupňoch obmedzenia môžu byť upravené alebo nahradené niektoré úlohy, v testoch sú odlišné grafické úpravy a formáty zadaní s použitím rôznych veľkostí písma, s použitím zmenenej štruktúry textu, využitím inej možnosti záznamu odpovede a počúvania vstupného textu a pod.

 

Ak má žiak so zdravotným znevýhodnením záujem o úpravu maturitnej skúšky, musí o ňu písomne požiadať. Žiadosť je prílohou prihlášky na maturitnú skúšku. Žiadosť obsahuje:

a)  osobné údaje uchádzača,

b)  skupinu, do ktorej je uchádzač na základe odborných posudkov zaradený,

c)  špecifikovanie úprav maturitnej skúšky, o ktoré žiada,

d)  odborný lekársky posudok, ktorý obsahuje presnú diagnózu a z nej vyplývajúce    funkčné dôsledky – posudok sa nevyžaduje u uchádzačov s vývinovými poruchami učenia,

e)  aktuálny odborný posudok špeciálneho pedagóga a psychológa.

 

Odborný posudok pre uchádzača s vývinovými poruchami učenia má najviac dvojročnú platnosť, preto odporúčame uskutočniť rediagnostické vyšetrenie už v treťom ročníku, aby žiak mohol priložiť odborný posudok k žiadosti o úpravu MS v stanovenom termíne. Odborný posudok vyhotovuje ten, kto má žiaka so zdravotným znevýhodnením vo svojej odbornej starostlivosti.

 

3.9. 2018